Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

Centrum för praktisk kunskap

Grafiskt element för Centrum för praktisk kunskapVi skapar möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi utforskar, medvetandegör och vidareutvecklar praktisk kunskap med betoning på arbetslivets olika kunskapsformer.

Möten mellan människor är grundläggande inom många yrkesområden. Centrum för praktisk kunskap bedriver forskning och erbjuder vidareutbildningar för yrkesgrupper där människokännedom på olika sätt är avgörande för yrkeskunnandet: i vård, skola och omsorgsyrken, exempelvis för poliser, skådespelare och högskolelärare. Våra utbildningar tar oftast sin utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter och undersöker dessa utifrån (mestadels) humanistisk teoribildning.

Om Centrum för praktisk kunskap

Centrum för praktisk kunskap

Vi söker humanistiska ingångar till praktisk kunskap. Filosofi, pedagogik, idéhistoria, estetik och arbetslivskunskap är våra utgångspunkter. Två forskningsområden som vi arbetar mycket med är de människovårdande yrkenas humaniora och lärarens och lärandets praktiska kunskap.

En akademisk examen i den praktiska kunskapens teori är ett bra sätt att dokumentera sitt kunnande för arbetsgivare och i andra yrkesmässiga sammanhang. Den bygger också grunden för vidare forskning i praktisk kunskap. På våra olika utbildningar, Masterprogram i praktisk kunskap, Det existentiella samtalet och olika uppdragsutbildningar, strävar vi efter att bygga broar mellan erfarenhetskunskap och vetenskaplig kunskap. Studierna fokuserar på deltagarnas egna erfarenheter och berättelser från yrkeslivet i kombination med humanistiska perspektiv på praktisk kunskap. Kunskapsteori, moralfilosofi, skönlitteratur och arbetslivets idéhistoria används som speglar för att fördjupa förståelsen av de problem som en möter i det praktiska arbetet.

Knutet till Centrum för praktisk kunskap är Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bilding som varje termin erbjuder högskolepedagogiska kurser, workshops, handledning mm. Dessutom anordnar vi symposier, konferenser och har en egen skriftserie: Södertörn Studies in Higher Education.

För mer information vänligen kontakta vår Institutionssekreterare Emil Sunnerfjell.