Om Södertörns högskola / Institutioner

Lärarutbildningen

Jag är lärare

Vi på Södertörns högskola vill att fler utbildar sig till lärare. Människor som kan få andra att samarbeta. Som ger andra mod att tänka nytt. Nyfikna, ifrågasättande, förstående människor. Är det du? Välkommen till vår lärarutbildning!

 

Om lärarutbildningen

Våra olika program leder till arbete inom förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola. Det kortaste utbildningsprogrammet omfattar 5 terminer och det längsta programmet löper under 11 terminer. Alla våra program innehåller teoretiska kurser, verksamhetsförlagd utbildning och självständigt arbete. Efter avslutad utbildning får du en lärarexamen och en givande framtid inom ett otroligt viktigt yrke!

Våra profiler interkulturalitet och bildning genomsyrar din lärarutbildning

När du väljer lärarutbildningen på Södertörns högskola väljer du också en lärarutbildning med interkulturell profil. Interkulturalitet speglar ett intresse för mångfald i historia och samtid, samt utgår från möten mellan människor med skilda kulturella erfarenheter och bakgrunder. Det innebär att -samtliga lärarprogram genomsyras av ett fokus på interkulturella frågor som under utbildningen konkretiseras, prövas och diskuteras. Du får fördjupad kunskap om hur heterogena barn- och elevgrupper (tex i fråga om religiös och sexuell mångfald, socioekonomisk bakgrund, och olika funktionsvariationer) ställer krav på och utmanar lärarens interkulturella kompetens. Under utbildningen introduceras du även till en rad praktiska och teoretiska redskap som hjälper dig att agera professionellt som lärare och förskollärare, inte minst gällande förskolans, skolans och fritidshemmets demokrati- och värdegrundsarbete.

Läs mer om profilerna i högermenyn!

Möt våra specialister

På de teoretiska kurserna undervisar specialister från hela högskolan, vilket ger dig de bästa förutsättningarna för att utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. För att utveckla det egna tänkandet och kommunikationsförmågan är seminariet en av våra viktiga undervisningsformer. Ett seminarium är ett lärarlett diskussionsforum där du i grupp ventilerar viktiga teman inom varje kurs. Det kan handla om allt från barns språkutveckling till etiska frågeställningar.

Stöd av handledare och VFU-lärare

Pedagog och barn i förskola

Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU:n, sker i kommunerna i Stockholms län samt i ett par angränsande kommuner. Du kommer att ha flera VFU-perioder under din utbildningstid. Din första VFU infaller redan under termin 1 då du samtidigt får en personlig VFU-handledare på förskolan eller skolan. Du kommer även att ha en VFU-lärare från Södertörns högskola som är ditt stöd under utbildningstiden. Din VFU-lärare kommer att träffa dig och din handledare för att stödja dig i din utveckling till professionell förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller fritidshemslärare.

Dina intressen i ditt självständiga arbete

I ditt självständiga arbete studerar du frågor som är aktuella för ditt kommande yrke. I det självständiga arbetet, som kan vara ett eller flera, lär du dig att planera och genomföra vetenskapliga projekt. Du utgår från ditt eget intresse och det ämne du skriver om kan till exempel handla om betygssättning, matematiska svårigheter, olika läromedel eller skriv- och läsinlärning.

Forskarstudier efter examen

I nära anknytning till lärarutbildningen bedrivs utbildningsvetenskaplig forskning och forskarutbildning. Lärarutbildningen är en akademisk professionsutbildning som ger förutsättningar för ett framgångsrikt yrkesliv, men utgör också basen för dig som vill gå vidare till utbildningsvetenskapliga forskarstudier med sikte på doktorsexamen.

Magisterprogram för förskollärare

Vill du utforska, medvetandegöra och vidareutveckla de praktiska kunskaper du tillägnat dig som förskollärare? Vill du utveckla din kompetens för utvecklingsarbete? Vill du fördjupa ditt yrkeskunnande i dialog med andra förskollärare? På detta magisterprogram i praktisk kunskap möts praktik och teori, historia och nutid, personliga erfarenheter och vetenskap. Magisterprogrammet med inriktning mot förskolan startar vartannnat år, härnäst höstterminen 2019.

 Läs mer under fliken Utbildning på www.sh.se/cpk

En god arbetsmarknad för digRapport Länsstyrelsen

Alla våra lärarprogram ger en god vetenskaplig skolning och en gedigen pedagogisk utbildning som kan vara användbar inom många olika områden. Enligt Länsstyrelsen väntas dessutom efterfrågan på utbildade fritidshemslärare, förskollärare och grundlärare i Stockholms län öka fram till år 2020. Det ser även ut att bli brist på ämneslärare och man beräknar att det kommer att fattas cirka 3 700 ämneslärare i Stockholmregionen år 2020.

Ta del av Länstyrelsens prognos för arbetsmarknaden, Stockholm 2020 -  se hur prognosen ser ut för just ditt program..