Att vara student

Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Så här funkar det

Hitta din utbildning

Södertörns högskola erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här presenteras högskolans program och kurser på grundnivå och avancerad nivå samt högskolans ämnen och institutioner. Högskolans forskarutbildning presenteras under fliken Forskning ovan.
 
Här presenteras vårt utbildningsutbud för läsåren 2018/2019 och 2019/2020. Utbildningsutbudet speglar de senast fattade besluten och utbildningar kan tillkomma eller ställas in. Utbildningarnas omfattning presenteras i högskolepoäng (hp) där ett läsår på heltid motsvarar 60 högskolepoäng.

Ämnen

Södertörns högskola bedriver undervisning och forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik. Här finns också en lärarutbildning med interkulturell profil. Verksamheten vid högskolan är indelad i drygt 30 ämnen men flera av högskolans utbildningar är mångvetenskapliga och innehåller ämneskombinationer som överskrider de traditionella fakultetsgränserna. På forskarnivå har vi examensrätt inom fyra områden. Dessa särskilt starka forskningsmiljöer omfattar examensrätt för totalt nio ämnen.

Arkeologi

Hum

Arkeologer studerar människan och hennes kultur från äldsta tid ända fram tills idag. Utifrån olika typer av materiella spår tolkar arkeologer hur det har varit att leva i olika tider och i olika kulturella sammanhang. Ämnet kombinerar i hög grad teori och praktik.

Arkivvetenskap

Hum

Arkivvetenskap är ett akademiskt ämne som växt fram ur arkivarieyrkets behov. Arkivvetenskapen förenar humanistiska, samhällsvetenskapliga och informationsvetenskapliga vetenskapstraditioner och ämnesområdet är vård, ordnande och tillgängliggörande av sparade handlingar från olika mänskliga verksamheter.

Biologi

Nat

Biologi är ett brett ämne som ger kunskap om allt liv. Om du är intresserad av den levande världen är detta ämnet för dig. Våra kurser har allmänbiologiskt innehåll med en inriktning mot biologisk vetenskapsfilosofi, fysiologi, ekologi och artkunskap.

Den praktiska kunskapens teori

Hum

Har du en känsla av att du sitter på kunskaper som inte värderas och erfarenheter som inte räknas? Vill du fördjupa ditt yrkeskunnande i dialog med andra praktiker?

Engelska

Hum

Närmare 400 miljoner människor har engelska som modersmål och för nästan lika många fungerar engelskan som andraspråk. Med kunskaper i engelska klarar du dig nästan vart du än kommer: i andra länder, på internationella arbetsplatser, på konferenser och affärsmöten världen över.

 

Estetik

Hum

Estetiken vid Södertörns högskola är ett nytt ämne med gamla anor. Ordet 'estetik' härstammar från grekiskans 'aisthesis', vilket ungefär betyder 'varseblivning' eller 'sinnlig uppfattning'. Det moderna ämnet estetik har också sina rötter i 1700-talets filosofi och frågan om konstens väsen.

Etnologi

Hum

Etnologer studerar hur kulturmönster skapas, bevaras och förändras i olika tider, miljöer och hos skilda grupper.

Filosofi

Hum

Filosofin utgår från varje människas undran inför världen. Den övar dig i att reflektera och tänka systematiskt kring grundläggande frågor som: Vad är godhet, skönhet och sanning? Vad är medvetande, språk och materia?

Företagsekonomi

Sam

Som företagsekonomistudent hos oss kan du skaffa dig spetskompetens inom delämnen som redovisning, finansiering, organisation och marknadsföring samtidigt som du får kunskaper i exempelvis sociologi, statistik och juridik.

Genusvetenskap

Hum

Genusvetenskap är ett brett och tvärvetenskapligt forskningsfält. Ämnet är av vikt inom politik, kultur, ekonomi och många andra områden.

Geografi

Nat

Geografi är ett tvärvetenskapligt ämne som förenar samhälle och natur, det vill säga samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig kunskap om Jorden. I en värld där lokala och globala faktorer samverkar ökar behovet av kunskap att förstå hur naturliga förutsättningar och mänsklig verksamhet samspelar.

Historia

Hum

Historia på Södertörns högskola är inriktad mot genus och interkulturalitet. På Södertörns högskola kan du läsa Historia som fristående kurs, som ett valfritt biämne inom Turistprogrammet och som en del av ämneslärar- och journalistikutbildningen.

Idéhistoria

Hum

Ämnet idéhistoria vid Södertörns högskola ger en allmän översikt av idéernas utveckling med särskilt fokus på politiska föreställningar, teorier och ideologier. På högre nivåer läggs stor vikt vid 1900-talets idéutveckling.

Internationell hälsa

Nat

Ämnet internationell hälsa behandlar mänskliga och naturliga förutsättningar för människors hälsa. Vilka faktorer och omständigheter påverkar människors hälsa? Varför det förhåller sig på det viset? Hur kan problematiken kring detta reduceras och lösas?

Internationella relationer

Sam

Hur uppstår krig och hur uppnås fred? Hur är makt organiserad och fördelad i världspolitiken? Detta är exempel på frågor som behandlas inom ämnet internationella relationer. Inom ämnet studeras relationer och maktförhållanden som överskrider statsgränser.

Journalistik

Sam

Välkommen till en av Sveriges populäraste journalistutbildningar -
vi utbildar multikompetenta journalister redo för framtiden! Brinner du för samhällsfrågor? Vill du informera och engagera människor? Vill du uttrycka dig i text och bild och behärska den senaste medietekniken? Då är Södertörns journalistutbildningar något för dig.

Konstvetenskap

Hum

Studierna i konstvetenskap på Södertörns högskola är både samtidsförankrade och tematiskt upplagda. Vi låter nuet berika historien och tvärtom. Du får arbeta med olika temaområden kopplade till begrepp, berättelser, frågor eller metoder, istället för att följa en enda kronologisk linje

Litteraturvetenskap

Hum

Litteraturvetenskap arbetar med allt slags skönlitteratur i relation till samhället, historiskt och analytiskt. Ämnet rymmer olika tiders tongivande medier - muntliga, skriftliga, visuella.

Matematik med didaktisk inriktning

Nat Matematik med didaktisk inriktning är ett tvärvetenskapligt ämne som handlar om lärande i matematik med fokus på matematikens innehåll och hur man kan konkretisera och bryta ner innehållet för att lärandet i matematik kan ske på ett meningsfullt sätt.
Ämnet har vuxit fram ur ämnet matematik med stöd av olika ämnen såsom allmän didaktik, pedagogik, psykologi och sociologi.

Medieteknik

Tek

Medieteknik är ett tvärvetenskapligt ämne som innehåller teknik, samhällsvetenskap och humaniora. Ämnet blandar teori med praktisk tillämpning vilket ger de bästa förutsättningarna för arbetsmarkanden.

Miljövetenskap

Nat

Hur påverkar mänsklig aktivitet naturen? Hur skapar vi förutsättningar för en mer ekologiskt hållbar social och ekonomisk utveckling?

Miljövetenskap är ett tvärvetenskapligt utbildnings- och forskningsområde. För att skapa en helhetssyn på naturresurs- och miljöfrågor kombineras samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga angreppssätt och metoder.

MKV

Hum

Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) presenterar historiska, samhällsvetenskapliga och kulturteoretiska perspektiv på medier. Från de nya till de äldre, från de privata till de offentliga, från journalistik och nyheter till kultur och underhållning, från mediekonst till datorspel.

Måltidskunskap

Nat

Måltidskunskap är ett mångvetenskapligt branschorienterat högskoleämne för personer med ett brinnande intresse för dryck, måltid och service inom restaurang och måltidsservice, samt inom offentlig sektor.

Nationalekonomi

Sam

Den nationalekonomiska vetenskapen studerar idag alla de arrangemang inom vilka människor söker sin utkomst och försöker tillfredsställa sina behov.

Offentlig förvaltning

Sam Vi studerar förvaltningen inom det politiska systemet samt växelverkan mellan politik och förvaltning genom frågor som: Hur leds och styrs förvaltningen? Hur förverkligas politiska beslut?

Offentlig rätt

Sam

Offentlig rätt är den sammanfattande benämningen på de rättsregler som rör förhållandet mellan statsmakten och oss enskilda. Här regleras vilka rättigheter och skyldigheter som enskilda personer och företag har i förhållande till staten.

Pedagogik

Sam

Pedagogik är ämnet om undervisning, uppfostran och
utbildning över tid, av såväl individen som kollektivet, medborgaren och kulturvarelsen. En särskilt viktig pedagogisk problematik på Södertörns högskola handlar om interkulturaliteto och dess förutsättningar, innehåll och konsekvenser.

Psykologi

Sam

Psykologi handlar om hur människor tänker, känner och handlar i relationer, olika livsfaser och sammanhang. På Södertörns högskola betonas faktorer och processer som leder till balans och utveckling under livets gång. I vår utbildningsprofil ingår områden som kreativitet, etiska frågor om empati, fri vilja och försoning, interkulturalitet samt ekonomisk psykologi.

Religionsvetenskap

Hum

Religionsvetenskapen på Södertörns högskola är inriktad mot samtidsstudier och strävar efter att beskriva, förstå och förklara religion som kulturellt fenomen utifrån ett akademiskt och reflekterande förhållningssätt.

 

Retorik

Hum

Retorikämnet vid Södertörns högskola har sin utgångspunkt i den gamla retoriska traditionen men vi fokuserar vår forskning och utbildning på kommunikation och påverkan i vår tid. Retorik är ständigt närvarande i din omgivning och alltid aktuell. På Södertörns högskola utbildar och forskar vi bland annat om politisk kommunikation och hållbarhetsfrågor samt om teorier om tänkande och lärande.

Socialt arbete

Sam Socialt arbete som akademiskt ämne omfattar studier av social utsatthet och dess orsaker och konsekvenser för individer, grupper och samhälle samt studier av det sociala arbetets praktik innefattande interventioner på individuell, organisatoriskoch samhällelig nivå. I ämnet ingår studier av insatser som syftar till att mildra, undanröja och förebygga social utsatthet.

Sociologi

Sam

Sociologi som vetenskap intresserar sig för samhället i vid mening och för sociala processer och relationer av skiftande slag, alltifrån övergripande samhällsförändringar till människors möten i vardagen.

Statsvetenskap

Sam

Vill du jobba med opinionsbildning, omvärldsanalys, offentligt beslutsfattande eller förvaltning? Är du intresserad av hur man tar och behåller makt i samhället – från lokal till global nivå? I så fall ger statsvetenskap dig värdefulla kunskaper.

Svenska

Hum

Svenska är ett spännande, mångsidigt och användbart ämne. Ämneskunskaper i svenska är bra om du till exempel vill bli informatör, skribent eller lärare.

Turismvetenskap

Sam

Turismämnet är ungt som akademiskt ämne i Sverige men har funnits i andra delar av världen sedan mitten av 1950-talet. Vid Södertörns högskola fokuserar vi huvudtemat storstadsturism med följande delteman: turistföretag, upplevelseturism, destinationsutveckling, turismkommunikation och mötesindustri.

Utveckling och internationellt samarbete

Nat

Den ojämlika fördelningen av makt och ekonomiska resurser är en viktig fråga i en allt mer globaliserad värld. Relationerna mellan rika och fattiga länder är central inom ämnet. Hur ser dessa relationer ut och varför ser de ut som de gör? Hur påverkar dessa relationer global och lokal utveckling på kort och lång sikt? I ämnet utveckling och internationellt samarbete studeras globala utvecklingsfrågor i ett tvärvetenskapligt perspektiv.