Om Södertörns högskola / Institutioner

Naturvetenskap, miljö och teknik

Interiör från Södertörns högskola

På institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedrivs utbildning och forskning inom ämnena biologi, geografi, internationell hälsa, medieteknik, miljövetenskap, måltidskunskap, turismvetenskap samt utveckling och internationellt samarbete. Detta utgör grunden till en mångvetenskaplig miljö med starkt fokus på tvärvetenskap. Många av våra ämnen är unga akademiska ämnen, vilket ytterligare utgör förutsättningar för nya och spännande samarbeten över ämnesgränserna.

 

Biologi

Nat

Biologi är ett brett ämne som ger kunskap om allt liv. Om du är intresserad av den levande världen är detta ämnet för dig. Våra kurser har allmänbiologiskt innehåll med en inriktning mot biologisk vetenskapsfilosofi, fysiologi, ekologi och artkunskap.

Geografi

Nat

Geografi är ett tvärvetenskapligt ämne som förenar samhälle och natur, det vill säga samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig kunskap om Jorden. I en värld där lokala och globala faktorer samverkar ökar behovet av kunskap att förstå hur naturliga förutsättningar och mänsklig verksamhet samspelar.

Internationell hälsa

Nat

Ämnet internationell hälsa behandlar mänskliga och naturliga förutsättningar för människors hälsa. Vilka faktorer och omständigheter påverkar människors hälsa? Varför det förhåller sig på det viset? Hur kan problematiken kring detta reduceras och lösas?

Matematik med didaktisk inriktning

Nat Matematik med didaktisk inriktning är ett tvärvetenskapligt ämne som handlar om lärande i matematik med fokus på matematikens innehåll och hur man kan konkretisera och bryta ner innehållet för att lärandet i matematik kan ske på ett meningsfullt sätt.
Ämnet har vuxit fram ur ämnet matematik med stöd av olika ämnen såsom allmän didaktik, pedagogik, psykologi och sociologi.

Medieteknik

Tek

Medieteknik är ett tvärvetenskapligt ämne som innehåller teknik, samhällsvetenskap och humaniora. Ämnet blandar teori med praktisk tillämpning vilket ger de bästa förutsättningarna för arbetsmarkanden.

Miljövetenskap

Nat

Hur påverkar mänsklig aktivitet naturen? Hur skapar vi förutsättningar för en mer ekologiskt hållbar social och ekonomisk utveckling?

Miljövetenskap är ett tvärvetenskapligt utbildnings- och forskningsområde. För att skapa en helhetssyn på naturresurs- och miljöfrågor kombineras samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga angreppssätt och metoder.

Måltidskunskap

Nat

Måltidskunskap är ett mångvetenskapligt branschorienterat högskoleämne för personer med ett brinnande intresse för dryck, måltid och service inom restaurang och måltidsservice, samt inom offentlig sektor.

Turismvetenskap

Sam

Turismämnet är ungt som akademiskt ämne i Sverige men har funnits i andra delar av världen sedan mitten av 1950-talet. Vid Södertörns högskola fokuserar vi huvudtemat storstadsturism med följande delteman: turistföretag, upplevelseturism, destinationsutveckling, turismkommunikation och mötesindustri.

Utveckling och internationellt samarbete

Nat

Den ojämlika fördelningen av makt och ekonomiska resurser är en viktig fråga i en allt mer globaliserad värld. Relationerna mellan rika och fattiga länder är central inom ämnet. Hur ser dessa relationer ut och varför ser de ut som de gör? Hur påverkar dessa relationer global och lokal utveckling på kort och lång sikt? I ämnet utveckling och internationellt samarbete studeras globala utvecklingsfrågor i ett tvärvetenskapligt perspektiv.