Samverkan

Studenter i biblioteket vid Södertörns högskola.Här finner du information om delar av högskolans verksamhet som är inriktad mot samverkan med företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld. Högskolans alumner utgör också en viktig samverkanspart i detta arbete.

Högskolans samverkansuppdrag syftar till att skapa erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan studenter, forskare och företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld.  I mötet mellan teori och praktik skapas flera vägar  till ny kunskap och innovation som på olika sätt kan omsättas i praktisk tillämpning till nytta för individer och samhälle. 

 Läs mer om vad vi kan erbjuda och vad vi söker för samarbeten nedan!

Institutioner direkt

Välkommen att ta del av våra institutioners samverkansarbete!

 

Historia och samtidsstudier

Här bedrivs utbildning och forskning inom arkeologi, arkivvetenskap, etnologi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap. Hos oss verkar centrumbildningarna MARIS och Samtidshistoriska institutet.

Kultur och lärande

Institutionen för kultur och lärande består av ämnena engelska, estetik, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, retorik och svenska och Centrum för praktisk kunskap.

Lärarutbildningen

Vi utbildar förskollärare, fritidspedagoger och lärare från förskoleklass till grundskolans årskurser 1-9 samt lärare för gymnasieskolan. Lärarutbildningen utgör centrum för högskolans utbildningsvetenskapliga forskning och forskarutbildning. Vi fortbildar även yrkesverksamma pedagoger och erbjuder fristående kurser.

Naturvetenskap, miljö och teknik

På institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedrivs utbildning och forskning inom ämnena miljövetenskap, medieteknik och informatik, turismvetenskap, biologi, matematisk didaktik, måltidskunskap och geografi. Detta utgör grunden till en mångvetenskaplig miljö med starkt fokus på tvärvetenskap.

Polisutbildningen

Från januari 2015 går det att utbilda sig till polis vid Södertörns högskola. På en polisutbildning som sätter fokus på och ökar kunskaperna om mångfalden i samhället. Som erbjuder gränsöverskridande forskning och utbildning och som integrerar teori och praktik under hela utbildningen.

Samhällsvetenskaper

Institutionen för samhällsvetenskaper bedriver utbildning och forskning i ämnena företagsekonomi, journalistik, nationalekonomi, offentlig rätt, psykologi, socialt arbete, sociologi samt statsvetenskap.