Forskning

Litteratur

Kvalificerade och kreativa forskningsmiljöer som spänner över många discipliner och områden.

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

Behörighet och antagning

 

För tillträde till utbildning på forskarnivå behövs dels grundläggande dels särskild behörighet.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har den som

1. avlagt en examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom berört ämne, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Bara den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand.

Särskild behörighet

De krav som ställs på särskild behörighet skiljer sig åt mellan ämnena, men ska vara nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Det kan gälla kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning, särskild yrkeserfarenhet, nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av utbildningen.

Information om krav på särskild behörighet finns i den allmänna studieplanen för respektive ämne.

Information om utlysningstillfällen för doktorandplatser vid Södertörns högskola hittar du här.