Forskning

Kvalificerade och kreativa forskningsmiljöer som spänner över många discipliner och områden.Litteratur

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

Bildning och utbildning

Skolan står ofta i fokus i samhällsdebatten och det finns en rad aspekter som är värda att beakta. På Södertörns högskola bedrivs forskning inom flera olika ämnen som på olika sätt har bäring bildning och utbildning. Här presenteras ett urval. Fler forskare hittar du under personalfliken på respektive ämne.

Företagsekonomi

Jenny SvenssonFil dr Jenny Svensson forskar om 2000-talets statliga reformer på skolområdet. Med utgångspunkt i den nya skollagen, den nya läroplanen och Skolinspektionens förändrade uppdrag och mandat har studier av hur dessa utifrån kommande krav hanteras på organisationsnivå genomförts.

 

Idéhistoria

Anders BurmanDocent Anders Burman forskar bland annat om bildningens traditioner och aktualitet idag. Bland hans många publikationer märks läroboken Pedagogikens idéhistoria. Uppfostringsidéer och bildningsideal under 2500 år och antologierna Bildning (tills. med Per Sundgren), Våga veta! Om bildningens möjligheter i massutbildningens tidevarv, Konst och lärande. Essäer om estetiska lärprocesser och Att växa som människa. 

Lärarutbildningen

Lovisa BergdahlFil dr Lovisa Bergdahl forskar om skolans demokrati- och fostransuppdrag i ljuset av värdekonflikter, legitimitetskris och mångkultur. Hon adresserar särskilt det som ibland kallas "religionens nya synlighet" och som exempelvis rör frågor om muslimska flickors klädsel, skolavslutningar i kyrkan och undantag från sexual- och simundervisning. Hon forskar också om femininitet och maskulinitet i klassrummet.

Matematik med didaktisk inriktning

Natalia KarlssonDocent Natalia Karlssons forskningsintresse handlar om synen på kunskaper i matematik, konkretisering, vad som avses med en förmåga samt de matematiska strukturer som ligger till grund för att utveckla ett matematiskt tänkande. Hon intresserar sig också för matematikens roll för att bilda sig i, och erbjuda vetenskapliga modeller i en rad andra ämnen, inte minst inom samhällsvetenskap och naturvetenskap.

Pedagogik

Christina Rodell OlgacDocent Christina Rodell Olgaç inriktar sin forskning i pedagogik på romska skol- och utbildningsfrågor. Forskning, som ofta bedrivs i samarbete med romska lärare, rör för närvarande romers skol- och utbildningssituation med särskilt fokus på språklig och kulturell revitalisering, nationell självförståelse, interkulturella läroprocesser och social mobilitet i romska utbildningssammanhang.

Hassan SharifHassan Sharif är adjunkt pedagogik och doktorand i utbildningssociologi vid Uppsala universitet. Hans avhandling handlar om nyanlända gymnasieungdomars möte med det svenska utbildningssystemet. Ambitionen är att bidra med  kunskaper om hur olika migrantgruppers skilda kapitaltillgångar på ett symboliskt plan omvärderas i samband med migration och mötet med det svenska utbildningssystemet.

Praktisk kunskap

Eva SchwarzLektor Eva Schwarz forskar bland annat om hur små barn på förskolan tolkar sin roll i utbildningssystemet.  Hur skapar barnen mening med sitt vistelse i en institution som är strukturerad av rutiner, kulurella, ekonomiska och sociale rambetingelser och idéer kring lärande och uppfostran? Hur konstitueras relationen mellan individ och kollektiv?

 

Religionsvetenskap

Jenny BerglundFil dr Jenny Berglunds forskning handlar om minoriteters religionsundervisning i Europa. Just nu studerar hon islamundervisning så som den bedrivs i moskéer och muslimska organisationer i Sverige och Storbritannien. Hon intresserar sig för elevers erfarenheter av klassisk koranundervisning i relation till sekulär undervisning. Hon driver också ett projekt som jämför statligt finansierad islamundervisning i tio europeiska länder.

fredrik_jahnkeDoktorand Fredrik Jahnke forskar om religiös mångfald i den samtida svenska grundskolan. De grundläggande frågorna rör hur ungdomar i mångkulturella skolmiljöer resonerar och förhåller sig till religion och identitet.

 

Samtidshistoria

Janne HolménDocent Janne Holmén forskar bland annat om mentala kartor och historiemedvetande hos gymnasielever i Östersjö- och Medelhavsområdena. Han studerar även försöken att demokratisera de svenska och finländska samhällena genom utbildningspolitik, framförallt i samband med grundskolans införande.

 

Statsvetenskap

Joakim Ekmans Professor Joakim Ekman forskar bland annat om politiskt deltagande och politisk socialisation, samt den svenska skolans roll som en förmedlare av demokratiska värderingar och förhållningssätt.