Forskning

Litteratur

Kvalificerade och kreativa forskningsmiljöer som spänner över många discipliner och områden.

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning samordnar forskning och forskarutbildning med inriktning på Östersjöregionen och Östeuropa inom Södertörns högskola.

Centrum för praktisk kunskap

Vi skapar möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi utforskar, medvetandegör och vidareutvecklar praktisk kunskap med betoning på arbetslivets olika kunskapsformer.

Centrum för studier av politikens organisering

Vi skapar kunskap om hur politik blir till. Det politiska landskapet är i förändring. Hur skapar sig politiska aktörer makt idag? Vilka aktörer har makt i dagens politiska landskap? Vad betyder dessa förändringar för demokratins former och funktion? Vårt fokus är politikens organisering. Vi bedriver forskning kring hur politik formuleras, kommuniceras och struktureras.

ENTER forum

ENTER forum är en mötesplats för entreprenörsforskare från olika discipliner och miljöer. Vi bedriver forskning och samverkar med det omgivande samhället genom forskning i samproduktion, samverkan med myndigheter och uppdragsutbildning.

Förvaltningsakademin

Förvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrumbildning där forskning om förvaltning, främst svenska statsförvaltning, samlas från en rad olika ämnen. Vi bedriver uppdragsutbildning, utvecklar forskning och arrangerar seminarier.

MARIS

Marinarkeologiska forskningsinstitutet vid Södertörns högskola.

Reinvent

REINVENT är en plattform för mångvetenskaplig forskning och integrativ, interaktiv och innovativ samverkan om hållbar stadsutveckling i suburbana landskap i Stockholmsregionen och i området söder om Mälaren.

Samtidshistoriska institutet

Samtidshistoriska institutet är ett mångvetenskapligt forskningsinstitut vid Södertörns högskola. Här arbetar forskare med bakgrund i olika discipliner med forskning som på olika sätt rör den pågående historien.