Samverkan

Studenter i biblioteket vid Södertörns högskola.Här finner du information om delar av högskolans verksamhet som är inriktad mot samverkan med företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld. Högskolans alumner utgör också en viktig samverkanspart i detta arbete.

Högskolans samverkansuppdrag syftar till att skapa erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan studenter, forskare och företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld.  I mötet mellan teori och praktik skapas flera vägar  till ny kunskap och innovation som på olika sätt kan omsättas i praktisk tillämpning till nytta för individer och samhälle. 

 Läs mer om vad vi kan erbjuda och vad vi söker för samarbeten nedan!

Centrumbildningar direkt

Välkommen att ta del av våra centrumbildningars samverkansarbete!

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning samordnar forskning och forskarutbildning med inriktning på Östersjöregionen och Östeuropa inom Södertörns högskola.

Centrum för praktisk kunskap

Vi skapar möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi utforskar, medvetandegör och vidareutvecklar praktisk kunskap med betoning på arbetslivets olika kunskapsformer.

Centrum för studier av politikens organisering

Vi skapar kunskap om hur politik blir till. Det politiska landskapet är i förändring. Hur skapar sig politiska aktörer makt idag? Vilka aktörer har makt i dagens politiska landskap? Vad betyder dessa förändringar för demokratins former och funktion? Vårt fokus är politikens organisering. Vi bedriver forskning kring hur politik formuleras, kommuniceras och struktureras.

ENTER forum

ENTER forum är en mötesplats för entreprenörsforskare från olika discipliner och miljöer. Vi bedriver forskning och samverkar med det omgivande samhället genom forskning i samproduktion, samverkan med myndigheter och uppdragsutbildning.

Förvaltningsakademin

Förvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrumbildning där forskning om förvaltning, främst svenska statsförvaltning, samlas från en rad olika ämnen. Vi bedriver uppdragsutbildning, utvecklar forskning och arrangerar seminarier.

MARIS

Marinarkeologiska forskningsinstitutet vid Södertörns högskola.

Reinvent

REINVENT är en plattform för mångvetenskaplig forskning och integrativ, interaktiv och innovativ samverkan om hållbar stadsutveckling i suburbana landskap i Stockholmsregionen och i området söder om Mälaren.

Samtidshistoriska institutet

Samtidshistoriska institutet är ett mångvetenskapligt forskningsinstitut vid Södertörns högskola. Här arbetar forskare med bakgrund i olika discipliner med forskning som på olika sätt rör den pågående historien.