Forskning / Forskarutbildningsområden

Miljövetenskapliga studier

Grafiskt element för forskningsområdet miljövetenskapliga studierSödertörns högskola har antagit utmaningen att integrera naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ansatser för att skapa ett modernt, tvär- och mångvetenskapligt område: Miljövetenskapliga studier.

Environmental Governance

Forskning inom temat Environmental governance studerar hur olika processer, strukturer och aktörer inom offentlig sektor, bland företag och inom civilsamhället påverkar hur miljö- och naturresursfrågor beskrivs, definieras, kommuniceras och hanteras. Miljö- och naturresursfrågors komplexa, osäkra, gränsöverskridande och föränderliga karaktär skapar stora utmaningar. Styr- och organisationsformer är ofta dåligt anpassade till de ekologiska systemens dynamik liksom till miljöproblemens gränsöverskridande och mångdimensionerade karaktär. Utvecklingen av så kallad "multi-level governance" sker parallellt med att staters traditionella och självständiga förvaltningsförmåga alltmer ifrågasätts, vilket inte minst gäller inom miljöområdet. Nya former av styrning och förvaltning innebär att en ökad betydelse ges till att olika typer av kunskap (vetenskaplig, praktisk och lokal) förs närmare varandra. Likaså fästs stor vikt vid interaktion, kommunikation och samarbete mellan olika aktörer på lokal, regional och internationell nivå i syfte att öka vår förståelse av hur vi ska förhålla oss till vår tids stora miljöutmaningar. Hur miljöförvaltning knyter an till olika perspektiv på en hållbar framtid är också centralt.

Bild: Hur skall de humana och ekologiska systemen mötas och förvaltas? Rovfågel i urban miljö / Aberdeen, Hong Kong. Foto: Sara Söderström