Samverkan

Studenter i biblioteket vid Södertörns högskola.Här finner du information om delar av högskolans verksamhet som är inriktad mot samverkan med företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld. Högskolans alumner utgör också en viktig samverkanspart i detta arbete.

Högskolans samverkansuppdrag syftar till att skapa erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan studenter, forskare och företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld.  I mötet mellan teori och praktik skapas flera vägar  till ny kunskap och innovation som på olika sätt kan omsättas i praktisk tillämpning till nytta för individer och samhälle. 

 Läs mer om vad vi kan erbjuda och vad vi söker för samarbeten nedan!

För studenter

Redan under studietiden är det viktigt att du som student ges möjlighet att komma i kontakt med olika aktörer utanför högskolan för att knyta viktiga kontakter för framtiden.

Samverkan med företag, myndigheter och organisationer ska i möjligaste mån utgöra en integrerad del av högskolans utbildningar. Genom en arbetslivsanknuten utbildning, där också entreprenörskap utgör en viktig beståndsdel, underlättas ditt inträde i arbetslivet, som anställd eller egenförtagare, efter studierna. Därför arbetar högskolan, på olika sätt, med att öka inslagen av samverkanskontakter i våra utbildningar och erbjuda mötesplatser för framtida kontakter. 

Vanliga former för samverkan inom utbildning är praktiplatser, examensarbeten i samarbete med externa parter. Här är ditt eget kontaktnät viktigt, men på SH Karriär, som du hittar till höger, hittar du också företag som erbjuder praktikplatser eller andra former av samarbeten. Högskolan har också en innovationsverksamhet som riktar sig till dig som student, SH Innovation. Information om den hittar du i högermarginalen.  

 

.