Samverkan

Studenter i biblioteket vid Södertörns högskola.Här finner du information om delar av högskolans verksamhet som är inriktad mot samverkan med företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld. Högskolans alumner utgör också en viktig samverkanspart i detta arbete.

Högskolans samverkansuppdrag syftar till att skapa erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan studenter, forskare och företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld.  I mötet mellan teori och praktik skapas flera vägar  till ny kunskap och innovation som på olika sätt kan omsättas i praktisk tillämpning till nytta för individer och samhälle. 

 Läs mer om vad vi kan erbjuda och vad vi söker för samarbeten nedan!

Forskardag 2013

Forskardag 2013Välkommen till årets Forskardag på Södertörns högskola den 18 april 2013 klockan 13.00 - 17.00.

Vi bjuder på populärvetenskapliga kortföreläsningar av flera av våra nydisputerade doktorer som talar om sina avhandlingar. Ett par av våra etablerade forskare ger även smakprov på sin aktuella forskning.

Forskardagen ger en inblick i forskning inom många olika ämnen och discipliner, under en och samma eftermiddag. På Södertörns högskola bedrivs forskning såväl som utbildning inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik. Östersjö- och Östeuropaforskningen är stark inom högskolan, vilket även syns i programmet.

När? Torsdagen den 18 april klockan 13.00 - 17.00

Var? Lokal MA 636, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Program

13.00-13.10 Moderator Helene Carlbäck, tf föreståndare CBEES hälsar välkommen

13.15-13.45 Bör vi äta som på stenåldern eller har vi anpassat oss efter dagens mat?
Mats Grahn, docent zoologisk ekologi

13.50-14.15 Pedagogik för mångperspektiviskt kritiskt tänkande
Maria Wolrath Söderberg, doktor i retorik

14.20-14.45 Kaffe och tilltugg

14.45-15.10 Sovjetisk konst påverkade samhällssystemet
Elisabeth Hemby, doktor i konstvetenskap

15.15-15.35 Vilken roll spelar erfarenheter från det förflutna och förväntningar på framtiden när en stad förnyas? Jonas Lindström, doktor i sociologi

15.40-15.55 Kaffe och frukt

15.55-16.20 Försvaret av den levande musiken
Rasmus Fleischer, doktor i samtidshistoria

16.25-16.45 Att vara journalist i Ryssland och i Sverige - samma yrke men skilda världar
Gunnar Nygren, professor i journalistik

16.50-17.00 Moderator Helene Carlbäck summerar och avslutar årets Forskardag

Fri entré, Södertörns högskola bjuder även på fika. Delta hela eller delar av dagen.

Välkommen!

Kortföreläsningarna i sammandrag

Mats GrahnMats Grahn: Bör vi äta som på stenåldern eller har vi anpassat oss efter dagens mat?

Biologiskt sett är vi människor kvar på stenåldersnivån och bör därför äta som på den tiden. Hur mycket sanning finns det i resonemanget? Hur snabbt kan vi anpassa oss genetiskt till nya typer av föda? Det kan gå snabbt om det är en gynnsam mutation som ska spridas.

Maria Wolrath Söderberg: Pedagogik för mångperspektiviskt kritiskt tänkande

Maria Wolrath SöderbergNär vi talar om kritiskt tänkande så avser vi ofta förmågan att värdera kvaliteten i det någon påstår om världen. Det är förstås viktigt att kunna avslöja logiska felslut, avtäcka osanningar och feltänk och att avslöja propaganda. Problemet är att alla frågor som betyder något för oss i samhällslivet inte är av den karaktären att man ens med skarp analys kan avgöra vad som är sant eller falskt. Med hjälp av den retoriska toposläran föreslår jag några synsätt och pedagogiska ansatser för ett kritiskt tänkande som kan hantera praktikens mångperspektiviska frågor.

Elisabeth Hemby: Sovjetisk konst påverkade samhällssystemet

Elisabeth HembyElisabeth Hemby berättar om villkoren för konstnärlig verksamhet och betydelsen av ett antal motivkretsar i 1970-talets Sovjet. Genom att studera den ryska konstnären Tatjana Nazarenkos verk och via utblickar från hennes konstnärskap uppmärksammas en rad exempel från den sovjetiska konsthistorien. Med Nazarenkos verk som utgångspunkt diskuteras och belyses de politiska och estetiska villkoren i ett repressivt samhällssystem.

Jonas Lindström: Drömmen om den nya staden. Stadsförnyelse i det postsovjetiska Riga.

Jonas LindströmVilken roll spelar erfarenheter från det förflutna och förväntningar på framtiden för urbana omstruktureringsprocesser? I sin avhandling visar Jonas Lindström hur de senaste decenniernas förnyelseprocesser av den lettiska huvudstaden Riga i hög grad formats utifrån visioner och drömmar som producerats i en kamp mellan olika föreställningar om samtid och framtid, där det förflutna utgör huvudkomponenten.

Rasmus Fleischer: Försvaret av den levande musiken

Rasmus FleischerRasmus Fleischer berättar om hur elektroniska ljudmedierna förändrade musiklivets villkor under 1900-talet. Ljudfilmens intåg resulterade i arbetslöshet bland biografmusiker, vilket ledde till att "levande musik" myntades som begrepp. Såväl fackföreningar som proggaktivister och kulturpolitiker ville försvara den levande musiken mot dess förmenta motsats, "mekanisk musik". Det var dock inte alltid självklart var gränsen skulle dras mellan människa och maskin, eller mellan konst och teknik.

Gunnar Nygren: Att vara journalist i Ryssland och i Sverige - samma yrke men skilda världar

Gunnar NygrenProfessor Gunnar Nygren forskar om journalistik och journalistiska yrkesroller i länder runt Östersjön. I ett projekt svarar 500 svenska och 500 ryska journalister på frågor om sitt arbete, om journalistiska värderingar och hur de krockar med verkligheten. Hur uppfattar journalisterna graden av frihet och vilka begränsningar finns det både på svenska och ryska redaktioner - går det att jämföra eller är det skilda världar?