Om Södertörns högskola / Ämnen

Medieteknik

Grafiskt element för ämnet medieteknikMedieteknik är ett tvärvetenskapligt designorienterat teknikämne vid institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. Ämnet har funnits vid Södertörns högskola sedan 2001 med en inriktning mot design och analys av digitala medier. Det omfattar områden som webbdesign, foto, film, formgivning och interaktionsdesign. Här ryms hantverksinriktade färdigheter som front-end-design, text- och bildhantering, redigering och framställning av rörlig bild, men även mer teoretiska resonemang om informationsteknikens roll i samhället.

Medieteknik är ett av högskolans största utbildningsämnen. Kurser ges på A- till C-nivå, magisternivå och ämnet ingår i ett antal utbildningsprogram.

Forskning i medieteknik

Forskningen i medieteknik är av mångvetenskaplig natur med fokus på teknik och design av digitala medier samt digitala medierande artefakter. Forskningens frågeställningar och metoder överlappar med närbesläktade teknikämnen där teknisk mediering och gestaltning tillämpas. Det huvudsakliga objektet för forskningen kretsar kring design.

Inom forskningen studeras förhållanden mellan mänskliga praktiker, medier och teknik ur olika perspektiv som exempelvis upplevelser, design, materialitet, makt, organisation, social organisering, hållbarhet, deltagande samt barn och unga. Genom högskolans forskningsinriktning mot Östersjö- och Östeuropaområdet finns en tematik som rör lokala och regionala perspektiv på teknikanvändning, design och utveckling.

Inom ämnet bedrivs forskning inom en rad områden: spelforskning, interaktionsdesign, informatik, pedagogik och datateknik. Ur denna forskning har vi format tre teman för vår forskning inom ämnet:


Upplevelser och användning

Experience and Use

Fokus på användning och interaktion med digitala medier i olika kontexter är en central del av forskning inom medieteknik. Det handlar om att skapa förståelse för hur digital design integreras i praktiker och hur gränssnittsdesignen kan bidra till begriplighet och mening. Våra projekt utforskar bland annat användning i specifika miljöer, exempelvis museer, på zoo eller relaterat specifika praktiker som exempelvis i användningsforskning i lärmiljöer. På senare år har fokus på användning vidgats, det gäller framför allt de framväxande teknikområdena som inte är verktygsorienterade utan i stället fokuserade på underhållning, reflektion och rekreation. För att inkludera andra erfarenheter än de praktiska ligger fokus på upplevelser. Vi har projekt inom detta område som rör spel och kroppsliga upplevelser som exempelvis meditation och avslappning samt interaktion och materialitet inom makerrörelsen.


Kritiska perspektiv och digital design

Critical Perspectives and Digital Design

Detta framväxande forskningsområde utforskar den digitala teknikens roll i att gestalta och skapa samhällsfenomen, detta kan gälla maktstrukturer eller hur inflytande skapas genom digital design. Det kan också handla om hur värderingar integreras och gestaltas i digitala medier. Kritiken formuleras dels genom analys av befintlig teknik, dels genom design som utmanar normer och värderingar. Våra projekt utforskar bland annat sociala rörelser på nätet, digitala medier och hållbara livsstilar samt barn och ungas uttrycksformer.


Framväxande medieteknologier

Emerging Media Technologies

Med den snabba teknikutvecklingen ser vi hur en rad nya teknologier på kort tid får stora konsekvenser och omstörtar praktiker och branscher på ett fundamentalt sätt. Ett exempel är streamad film som har gjort gamla fysiska videoformat föråldrade och ändrat karaktären på en hel bransch. Ett forskningstema handlar därför om att utforska, utforma och applicera teknik i frontlinjen. Våra projekt rör bland annat forskning om AI inom spel, interaktion med drönare och robotar samt datavisualisering och tjänstedesign.