Om Södertörns högskola / Ämnen

Medieteknik

Grafiskt element för ämnet medieteknikMedieteknik är ett tvärvetenskapligt designorienterat teknikämne vid institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. Ämnet har funnits vid Södertörns högskola sedan 2001 med en inriktning mot design och analys av digitala medier. Det omfattar områden som webbdesign, foto, film, formgivning och interaktionsdesign. Här ryms hantverksinriktade färdigheter som front-end-design, text- och bildhantering, redigering och framställning av rörlig bild, men även mer teoretiska resonemang om informationsteknikens roll i samhället.

Medieteknik är ett av högskolans största utbildningsämnen. Kurser ges på A- till C-nivå, magisternivå och ämnet ingår i ett antal utbildningsprogram.

Forskning i medieteknik

Forskningen inom ämnet är av teknisk tvärvetenskaplig natur kring tematiker som rör design av digitala medier och digitala medierande artefakter. Forskningens frågeställningar och metoder överlappar med närbesläktade ämnen och verksamheter i vilka teknisk mediering kan tillämpas. Den huvudsakliga metodologin inom ämnet är designforskning, vilket innefattar design av artefakter, nätverk, miljöer, spel och sociotekniska system.


I vår forskning studeras förhållanden mellan mänskliga praktiker, medier och teknik i olika perspektiv - inklusive kognitiva, sociala, organisatoriska och etiska frågeställningar kring teknikens användning och utformning. Ämnet är neutralt i förhållande till dess tillämpningsområden vilket möjliggör samarbete med en mängd akademiska ämnen, branscher och organisationer. Detta utgör goda förutsättningar att samarbeta med andra ämnen i relevanta tvärvetenskapliga forskningsprojekt samt centrumbildningar inom högskolan. Ett av ämnets styrkor är dess unika position som teknikämne i mångvetenskapligt samarbete med ämnen inom samhällsvetenskap och humaniora på Södertörns högskola.


Idag består forskarkollegiet av 12 disputerade forskare, varav en professor och fyra docenter. Exempel på aktuella forskningsteman är e-demokrati, normkritisk design, speldesign, datajournalistik, hållbarhet, makerrörelsen och omvärldsbevakning.