Om Södertörns högskola / Ämnen

Sociologi

Grafiskt element för ämnet sociologi

Sociologi som vetenskap intresserar sig för samhället i vid mening och för sociala processer och relationer av skiftande slag, alltifrån övergripande samhällsförändringar till människors möten i vardagen.

Sociologer försöker förklara sociala skeenden, och konsekvenser av människors relationer och handlingar. Sociologer undersöker makt- och genusrelationer, välfärdsstaten, sociala problem, utbildning, arbetsliv, massmedier, etniska konflikter, ungdomskulturer och mycket annat. För att studera detta används olika metoder, till exempel enkäter, intervjuer och deltagande observationer. Sociologin är en kritisk och reflekterande vetenskap som ofta ger nya insikter i sådant som tidigare tagits för givet.

Forskning

Inom sociologi på Södertörn bedrivs forskning inom en rad olika områden och många av de undervisande lärarna är också aktiva forskare.

Ämnet har en vital och kreativ forkningsmiljö med såväl etablerade och framstående forskare som doktorander. Centrala inriktningar är bland annat frågor om tillit, socialt kapital, urbanitet, arbete, risk, sociala rörelser, civilsamhälle, hälsa och välfärd. Särskilt starka forskningsområden är medicinsk sociologi, urbansociologi och forskning om sociala rörelser. Klicka på forskningsområden här till höger för mer information om dessa områden.

För att se all forskning som bedrivs inom ramen för sociologi på Södertörns högskola, gå till personalens egna hemsidor eller Södertörns högskolas forskningsdatabas.