Om Södertörns högskola / Institutioner

Lärarutbildningen

Jag är lärare

Vi på Södertörns högskola vill att fler utbildar sig till lärare. Människor som kan få andra att samarbeta. Som ger andra mod att tänka nytt. Nyfikna, ifrågasättande, förstående människor. Är det du? Välkommen till vår lärarutbildning!

 

Forskning

Forskningsmiljön på lärarutbildningen är en mötesplats för företrädare från olika ämnen som bedriver forskning om bildning, utbildning, undervisning, didaktik och lärande. Vi anlägger vetenskapliga perspektiv på olika aspekter av barn och ungdomars lärande, lärares arbete och utbildningsinstitutioners roll i samhället.

Campus-SHÄmnesövergripande forskning

Forskningen är knuten till våra lärarutbildningar och lärarens yrkesverksamhet i förskola, fritidshem, skola och annan undervisning. Men det finns didaktiska dimensioner också i andra verksamheter än skola och lärarutbildning. Vi undersöker utbildningsvetenskapliga frågor inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik. Våra forskare samarbetar över ämnesgränserna och belyser samhällsrelevanta problem utifrån sina olika perspektiv. Exempel på forskare på Södertörns högskola som arbetar med frågor som rör utbildning och bildning finns här.

Forskningsplattformen

I december 2018 fastställdes ett nytt  inriktningsdokument för förstärkt forskningsunderbyggnad av lärarutbildningarna vid Södertörns högskola för perioden 2019–2021. Syftet med forskningsplattformen är att högskolan ska utveckla och stärka lärarutbildningarnas forskningsunderbyggnad genom att initiera, samla och bedriva forskning utifrån lärarutbildningarnas och lärarprofessionens frågor och behov.

Forskningsplattformen ska ha en tydlig inriktning mot didaktisk och lärarutbildningsrelevant forskning och bidra till att skapa:

  • en forskningsunderbyggd lärarutbildning med nära band mellan forskning och grundutbildning
  • en stabil och etablerad forskningsmiljö inom didaktisk och lärarutbildningsrelevant forskning
  • en fördjupad samverkan med skolor, kommuner och andra aktörer utanför högskolan
  • en förståelse av förskolans, skolans och lärarutbildningens roll i ett mångkulturellt, flerspråkigt och medialiserat samhälle i snabb förvandling

Läs mer om bakgrunden, de ekonomiska förutsättningarna och prioriterade områden under perioden 2019-2021 i dokumentet i högerspalten.

Forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier

Hösten 2017 tilldelade Universitetskanslerämbetet (UKÄ) Södertörns högskola examensrättigheter för ett nytt forskarutbildningsområde: "Utbildningsvetenskapliga studier". Området, som inledningsvis omfattar ämnena svenska och pedagogik, ligger under Lärarutbildningen och hösten 2018 antogs fyra doktorander, två i svenska och två i pedagogik. Läs mer på de webbsidorna för forskarutbildningsområdet, se länk i högerspalten.

Forskningsledare

Bild av forskningsledare Maria Zackariasson

Maria Zackariasson, professor i etnologi, är forskningsledare för lärarutbildningen.

maria.zackariasson@sh.se