Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

Centrum för praktisk kunskap

Grafiskt element för Centrum för praktisk kunskapVi skapar möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi utforskar, medvetandegör och vidareutvecklar praktisk kunskap med betoning på arbetslivets olika kunskapsformer.

Möten mellan människor är grundläggande inom många yrkesområden. Centrum för praktisk kunskap bedriver forskning och erbjuder vidareutbildningar för yrkesgrupper där människokännedom på olika sätt är avgörande för yrkeskunnandet: i vård, skola och omsorgsyrken, exempelvis för poliser, skådespelare och högskolelärare. Våra utbildningar tar oftast sin utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter och undersöker dessa utifrån (mestadels) humanistisk teoribildning.

Pågående forskningsprojekt

Forskningen i Den praktiska kunskapens teori rör sig främst kring kunskapsteoretiska och etiska frågeställningar kopplade till olika professioner, särskilt yrken där mellanmänskliga möten utgör en kärna i yrkeskompetensen.Exempel på sådana yrken är undervisnings-, läkar-, vård-, och omsorgsyrken samt även andra professioner och yrkesverksamheter där mellanmänskliga frågor är av vikt på olika sätt, såsom konstnärliga yrken. Forskningen är mångvetenskaplig och hämtar sina teorier och metoder ur en humanistisk vetenskapstradition med ämnen som filosofi, idéhistoria, estetik, pedagogik, etnologi, med flera. 

Forskarutbildning

2013 instiftades forskarutbildningsämnet Den praktiska kunskapens teori vid Södertörns högskola. Tillsammans med filosofi, estetik, konstvetenskap, media och kommunikationsvetenskap och genusvetenskap utgör ämnet en forskarskola i Kritisk kulturteori på Södertörns högskola som för närvarande har ett tjugotal doktorander.

Pågående forskningsprojekt

Existensfilosofins plats i hälso- och sjukvårdenExistensfilosofins plats i hälso- och sjukvården: exemplen Tyskland, Danmark och Sverige

Projektets syfte är att med hjälp av empiriska och begreppsliga studier undersöka på vilket sätt existentiella frågor framträder och hanteras i hälso- och sjukvården och på vilket sätt existensfilosofiska teorier kan bidra till en ökad förståelse för utsatta människors situation i dessa sammanhang. Projektet fokuserar på tre specifika praktiker inom tre områden och de livsavgörande valsituationer som där kan uppstå: screening för Downs syndrom i mödravården, vårdkoordinatorns roll i vården av svårt sjuka och dödshjälp i samband med palliativ vård (i det sistnämnda fallet rör det sig om en praktik som flitigt diskuterats men inte legaliserats i något av de tre länderna). I projektet anläggs ett komparativt perspektiv med empiriska studier i Tyskland, Danmark och Sverige motiverat av skillnader i historisk bakgrund dels politiskt och dels vad gäller den ställning som filosofin i allmänhet och särskilt existensfilosofin har haft i de olika länderna.
Medverkande: Fredrik Svenaeus, Martin Gunnarson, Anna Wennergren
Läs mer om projektet här.

bildKollektivets fronesis. En undersökning av kollektivitet, beslutsfattande och professionella överväganden i välfärdsyrken i Sverige och Tyskland

Jonna Lappalainen (projektledare), Anna-Mia Bergkvist, Eva Schwarz

Projektet undersöker på vilket sätt praktisk kunskap kan vara kollektiv, och i så fall på vilket sätt denna kunskap uttrycks och förstås. Projektet kombinerar filosofiska undersökningar av begreppet ”kollektiv fronesis” med en studie av hur lärare och poliser i Sverige och Tyskland förhåller sig till kollektivitet i sin yrkesutövning. Läs mer om projektet här.

 

Till hemsidan forskning The Phenomenology of Suffering in Medicine: Explorations in the Baltic Sea Region

Fredrik Svenaeus

I projektet undersöks hur begreppet lidande inom medicinen och etiken kan uttolkas och studeras med hjälp av fenomenologiska modeller. Lidande är inte bara en kroppslig erfarenhet utan också ett sätt att vara i världen på för den som är sjuk. I projektet kombineras filosofiska analyser med empiriska studier av berättelser om sjukdom och lidande från medicinsk undervisning och praktik vid olika universitetssjukhus i Östersjöområdet. Läs mer om projektet här. Learn more about the project. 

Ulla Ekström von Essen projekt 2015 Häst på gul grundHästkulturer i omvandling. Interaktion och etik mellan människa och häst i Sverige och Polen

Ulla Ekström von Essen

Relationen mellan människa och häst är under omförhandling vilket kan avläsas i samtidens diskussioner om hästvälfärd, fenomen som hästassisterade ledarskapsutbildningar och terapier samt ifrågasättandet av det traditionella ridutbildningssystemet. Här genereras nya förhållningssätt, etiker och språkliga begrepp som belyser hur människan ompositionerar sig i relation till hästen och till vedertagna traditioner runt den.
 I fyra komparativa delstudier undersöks denna förändring på några kunskapsfält där tradition möter nytänkande i Sverige och Polen. Projektet utvecklar teorier och metoder inom ämnet den praktiska kunskapens teori och vill samtidigt fördjupa förståelsen för de komplexa kunskapskulturer som människan skapar runt hästen. Läs mer om projektet här. Learn more about the project.

Barn tittar på målningar av ögonAtt vara och bli. Ett fenomenologiskt perspektiv på förskolepedagogikens formativa dimensioner i Sverige och Tyskland

Eva Schwarz (projektledare), Jonna Bornemark, Beatriz Lindqvist, Maria Pröckl

Projektet undersöker i fyra delprojekt hur förskolebarn, förskollärare och förskollärarstudenter förstår sig själva som subjekt i bildningsprocesser. Forskningen fokuserar på hur aktörer inom förskolepedagogiken påverkas i sitt lärande av pågående förändringar i synen på kunskap, lärande och professionalitet. I detta tvärvetenskapliga projekt förenas empirisk forskning i Stockholm och Berlin med fenomenologisk-filosofisk reflektion över bildningsbegreppet. Läs mer om projektet här. Learn more about the project.