Forskning

Litteratur

Kvalificerade och kreativa forskningsmiljöer som spänner över många discipliner och områden.

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

Migration och mångkultur - aktuell forskning

Med utgångspunkt i de flyktingströmmar som rör sig från Mellanöstern och Afrika mot och genom Europa och Sverige, har vi samlat forskning med bäring på frågor och områden i anslutning till migration, minoriteter och det mångkulturella samhället.

På Södertörns högskola bedrivs forskning inom en rad olika ämnen och områden. Här presenteras ett urval. Fler forskare hittar du under personalfliken på respektive ämne.

Etnologi

Jenny IngridsdotterDoktorand Jenny Ingridsdotter forskar om hur människor migrerade från Ukraina och Ryssland till Argentina efter Sovjetunionens fall och hur de idag ser på dåtid, samtid och framtid. Avhandling fokuserar på erfarenheter av att anlända till ett nytt land och hur stora historiska händelser, såsom Sovjetunionens fall och den argentinska ekonomiska krisen år 2001, påverkat möjligheter och självförståelse.

Historia

Martin AnderssonDoktorand Martin Andersson forskar om migration i Sverige vid 1600-talets början, både med fokus på immigration/emigration och på flyttande inom landet. En viktig aspekt är hur staten försökte reglera, kontrollera och registrera migrationen, främst genom lagstiftning och andra påbud. En central idé i hans forskning är att migration inte var något ovanligt på 1600-talet utan tvärtom ett viktigt inslag i de flesta människors vardag.

Helene Carlbäck

Docent Helene Carlbäck skriver om svensk emigration till Tsarryssland under ett halvsekel före ryska revolutionen 1917. Antalet svenskar som sökte lyckan i Ryssland var mycket färre än de som emigrerade till USA. Varför blev det så? Och vilka var det som ändå tog sig till Ryssland? Vart flyttade de och varifrån?

 

Litteraturvetenskap

Christine FarhanProfessor Christine Farhan undersöker ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv flyktingars livsberättelser. Vilka narrativa strukturer använder de sig av för att producera mening i berättelser? Hur skapas framtida förtroende och tillit narrativt? Projektet genomförs tillsammans med docent Heike Graf som undersöker betydelsen av smarta telefoner och annan digital teknologi i samband med flykten.

Kulturgeografi

Thomas LundénProfessor emeritus Thomas Lundén forskar om gränsområden i nutid och dåtid i Östersjöområdet, särskilt personliga kontakter och folkomflyttningar samt om tyska, nordiska  och baltiska gränsstäder och deras förhållande till grannlandet. Han forskar även om språkliga, etniska och religiösa minoriteter, särskilt i gränsområdena under de senaste århundradena.

Medie- och kommunikationsvetenskap

Heike Graf Docent Heike Graf leder forskningsprojektet ”The (dis)connected refugee” finansierat av Östersjöstiftelsen. Ur ett medievetenskapligt perspektiv undersöker hon flyktingarnas medieanvändning. Vilken roll spelar nya informations- och kommunikationsteknologier för flyktingarnas integrering i det nya samhället? Speciellt behandlas frågor kring tillit i relation till offline och onlinemiljöer.

 Pedagogik

Christina Rodell OlgacDocent Christina Rodell Olgaç inriktar sin forskning i pedagogik på romska skol- och utbildningsfrågor. Forskning, som ofta bedrivs i samarbete med romska lärare, rör för närvarande romers skol- och utbildningssituation med särskilt fokus på språklig och kulturell revitalisering, nationell självförståelse, interkulturella läroprocesser och social mobilitet i romska utbildningssammanhang.

Hassan SharifHassan Sharif är adjunkt pedagogik och doktorand i utbildningssociologi vid Uppsala universitet. Hans avhandling handlar om nyanlända gymnasieungdomars möte med det svenska utbildningssystemet. Ambitionen är att bidra med  kunskaper om hur olika migrantgruppers skilda kapitaltillgångar på ett symboliskt plan omvärderas i samband med migration och mötet med det svenska utbildningssystemet. 

Religionsvetenskap

Jenny BerglundFil dr Jenny Berglunds forskning handlar om minoriteters religionsundervisning i Europa. Just nu studerar hon islamundervisning så som den bedrivs i moskéer och muslimska organisationer i Sverige och Storbritannien. Hon intresserar sig för elevers erfarenheter av klassisk koranundervisning i relation till sekulär undervisning. Hon driver också ett projekt som jämför statligt finansierad islamundervisning i tio europeiska länder.

fredrik_jahnkeDoktorand Fredrik Jahnke forskar om religiös mångfald i den samtida svenska grundskolan. De grundläggande frågorna rör hur ungdomar i mångkulturella skolmiljöer resonerar och förhåller sig till religion och identitet.

 

Simon SorgenfreiFil dr Simon Sorgenfrei forskar om religiösa minoriteter, med koppling till de pågående krigen i Syrien och Irak, och hur dessa grupper etablerar och organiserar sig i Sverige. Forskningen rör främst vilka utmaningar och möjligheter det innebär såväl för individer i de berörande grupperna, som för den svenska staten och samhället.

 

 David ThurfjellProfessor David Thurfjell forskar om shiitisk islam, religion bland romer och religionsuppfattningar inom den svenska sekulära majoritetskulturen. Hans forskning berör integration och mångkultur genom att den lyfter fram olika minoritetsgruppers situation men också genom att den sätter fokus på de förväntningar och förförståelser som majoritetssamhället har om dessa.

Romska studier

Kimmo GranqvistProfessor Kimmo Granqvist forskar om romsk lingvistik, men är också intresserad av utbildning, sysselsättning och social integration av romer, samt romernas migration. Han har flytande kunskaper i romani čhib och en lång erfarenhet av samarbete med olika romska grupper samt samhällelig medverkan i samband med romer. Han är intresserad av att bygga upp både forskningsmiljöer och utbildningsprogram.

Samtidshistoria

Håkan BlomqvistDocent Håkan Blomqvist forskar om hur judiska flyktingar efter 1945 försökte återuppbygga den icke-sionistiska judiska arbetarrörelsen Bund. Förenade kring jiddishkeit och socialism bildades grupper av bundister på flera håll i Sverige. Hur mötte de efterkrigstidens nya värld med kommunismen i öster, kapitalismen i väster och det sionistiska projektet Israel?

 

Statsvetenskap

Karin BoreviDocent Karin Borevi forskar om invandring, medborgarskap, mångkulturalism och välfärdsstat inom tre teman: svensk integrationspolitisk historia, europeisk jämförande policyanalys samt politisk-teoretisk forskning om mångkulturalism, rättvisa och jämlikhet. Hon har bland annat intresserat sig för en pågående europeisk trend (”civic integration”) där stater försöker styra migrationsflöden via skärpta integrationskrav.

Joakim EkmanI forskningsprojektet Returning to Europe and Turning Away from "Europe"? Post-Accession Attitudes in Central and Eastern Europe undersöker professor Joakim Ekman medborgarattityder i åtta länder i Central- och Östeuropa, med fokus på demokrati, minoritetsrättigheter, mångkulturalitet och den aktuella flyktingkrisen i Europa.

 

Svenska

Zoe NikolaidouFil dr Zoe Nikolaidou forskar om hur berättelser om asylsökande samkonstrueras av en rad aktörer inblandade i asylprocessen: den asylsökande, tjänstepersoner på Migrationsverket, tolkar och juridiska ombud. Här undersöks också vad som händer när den muntliga berättelsen om den asylsökande återges i skrift i Migrationsverkets beslutsdokument.

 

Hanna Sofia RehnbergFil dr Hanna Sofia Rehnberg forskar om hur berättelser om asylsökande samkonstrueras av en rad aktörer inblandade i asylprocessen: den asylsökande, tjänstepersoner på Migrationsverket, tolkar och juridiska ombud. Här undersöks också vad som händer när den muntliga berättelsen om den asylsökande återges i skrift i Migrationsverkets beslutsdokument.