Om Södertörns högskola / Institutioner

Lärarutbildningen

Jag är lärare

Vi på Södertörns högskola vill att fler utbildar sig till lärare. Människor som kan få andra att samarbeta. Som ger andra mod att tänka nytt. Nyfikna, ifrågasättande, förstående människor. Är det du? Välkommen till vår lärarutbildning!

 

Forskningscirklar

I en forskningscirkel får du undersöka din egen profession med hjälp av aktuell forskning. Du och dina cirkelmedlemmar handleds av en akademiker från Södertörns högskola med god insikt i professionen.

I forskningscirkeln får en grupp pedagoger undersöka, beskriva och analysera  problem och frågor de själva formulerat kring sin praktik. Deltagarna får, i nära dialog med aktuell forskning, nya verktyg för att förstå och analysera sin verksamhet.

Vill du starta en cirkel med dina kollegor?

Vill du och dina kollegor starta en cirkel i din kommun? Ta kontakt med utvecklingsledare Karin Boberg, karin.boberg@sh.se.

Under VT 2013 startade två cirklar i Nacka kommun, läs mer om dessa genom att klicka på länken nedan.

Forskningscirklarna i Nacka

Vi kan erbjuda forskningscirklar inom följande områden:

 • Betyg och bedömning
 • Ledarskap i klassrummet
 • Läs- och skrivutveckling
 • Matematikutveckling
 • Estetiska lärprocesser i ämnesteoretiskt lärande
 • Praktisk kunskap för lärare och skolledare
 • Kulturanalys och mångfaldsarbete

Utvärdering av uppdrag

Vi hjälper dig att granska de fortbildningsinsatser som har genomförts i din verksamhet.

För att få fram insatsernas effekter undersöker vi om:

 • yrkesrollen har stärkts
 • kompetens och kvalitet i arbetet med barn och ungdomar har ökat

Det handlar också om att:

 • identifiera framgångsfaktorerna
 • få stöd med självvärderingsarbete i samband med skolinspektionens granskningar, både före och efter besöket.

Stöd i värdegrundsfrågor

Vi hjälper dig och din verksamhet att jobba med jämställdhet, mångfald och demokratisk värdegrund genom att:

 • ta fram handlingsplaner
 • starta arbetsgrupper
 • ta fram strategier för implementering
 • följa upp och utvärdera insatser

Unika möjligheter och specialanpassade lösningar

Vår kompetens och vårt mångvetenskapliga forskarlag ger oss unika möjligheter att erbjuda specialanpassade lösningar. Våra forskare kan hjälpa dig och din verksamhet att formulera det konkreta problemområde ni vill arbeta med.

Vi kan hjälpa till med nulägesanalyser och kartläggningar, intervjuundersökningar och observationer. Vi kan också fungera som samtalspartner och stöd i analys- och utvecklingsarbetet samt dokumentera hela processen. Vi ger stöd till ansvariga för utvecklingsarbete i förskola, skola och fritidshem.