Samverkan

Studenter i biblioteket vid Södertörns högskola.Här finner du information om delar av högskolans verksamhet som är inriktad mot samverkan med företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld. Högskolans alumner utgör också en viktig samverkanspart i detta arbete.

Högskolans samverkansuppdrag syftar till att skapa erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan studenter, forskare och företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld.  I mötet mellan teori och praktik skapas flera vägar  till ny kunskap och innovation som på olika sätt kan omsättas i praktisk tillämpning till nytta för individer och samhälle. 

 Läs mer om vad vi kan erbjuda och vad vi söker för samarbeten nedan!

Forskningssamverkan

Söker din organisation forskningssamarbeten för utveckling och förnyelse? 

Som samarbetsparter till Södertörns högskola får ni tillgång aktuell forskning som kan skapa nya idéer, ge nya perspektiv och omsättas till praktisk handling. Högskolans forskning bedrivs inom humaniora och samhällsvetenskap som berikas av miljövetenskap, utbildningsvetenskap och medie- och informationsteknologi.

För högskolan är samspelet mellan akademi och organisationer, såväl regionala som nationella och internationella, viktiga. Därför genomför vi, som ett komplement till vår grundforskning, i samverkan med aktörer utanför akademien, behovsmotiverad forskning eller deltar i utvecklingsarbete som kräver vetenskaplig belysning och problemlösning.

Kontakta oss gärna för frågor eller mer information om möjliga samarbeten.