Forskning

Litteratur

Kvalificerade och kreativa forskningsmiljöer som spänner över många discipliner och områden.

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

Forskningssamverkan

Söker din organisation forskningssamarbeten för utveckling och förnyelse? 

Som samarbetsparter till Södertörns högskola får ni tillgång aktuell forskning som kan skapa nya idéer, ge nya perspektiv och omsättas till praktisk handling. Högskolans forskning bedrivs inom humaniora och samhällsvetenskap som berikas av miljövetenskap, utbildningsvetenskap och medie- och informationsteknologi.

För högskolan är samspelet mellan akademi och organisationer, såväl regionala som nationella och internationella, viktiga. Därför genomför vi, som ett komplement till vår grundforskning, i samverkan med aktörer utanför akademien, behovsmotiverad forskning eller deltar i utvecklingsarbete som kräver vetenskaplig belysning och problemlösning.

Kontakta oss gärna för frågor eller mer information om möjliga samarbeten.