Forskning

Litteratur

Kvalificerade och kreativa forskningsmiljöer som spänner över många discipliner och områden.

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

HBTQ – aktuell forskning

HBTQ-studier är ett mångvetenskapligt forskningsfält med fokus på sexualitet, genus och identitet. Här finns forskning både om HBTQ-personers livsvillkor i, och inverkan på, samhället i nutid och dåtid. Forskningen kan handla om genus, sexualitet, reproduktion, familj, hälsa, migration, arbetsliv men även mer humanistiskt inriktad forskning om HBTQ-relaterade frågor inom kultur, konst och litteratur.

På Södertörns högskola bedrivs forskning inom en rad olika ämnen och områden. Här nedan har vi samlat forskare från olika ämnen som intresserar sig för detta tema. Fler forskare hittar du under personalfliken på respektive ämne.

Genusvetenskap

Ulrika DahlDocent Ulrika Dahl har verkat inom LHBTQ studier sedan 2004 och bland annat skrivit om jämställdhet och heteronormativitet, homofobi och hatbrott, queerteori i Norden, samt om lesbiska och queera femininiteter. Nu leder hon ett forskningsprojekt om olika dimensioner av HBTQ-personers familje- och släktskapande runt Östersjön. Ulrika är chefredaktör för lambda nordica- nordisk tidskrift för LHBTQ studier.  


Sam HolmqvistFil dr Sam Holmqvists forskning behandlar vad vi idag kallar trans i historiskt och litteraturhistoriskt perspektiv. I sin doktorsavhandling undersökte han det svenska 1800-talets translitteraturhistoria och gjorde nedslag i Lars Molins/Lasse-Majas, C.J.L. Almqvists och Aurora Ljungstedts författarskap. För närvarande arbetar Holmqvist med en databas över svensk HBTQI-litteratur.

Ulla MannsUlla Manns är idéhistoriker och professor i genusvetenskap. I sin forskning om västerländsk 1800-talsfeminism har hon intresserat sig för kvinnorörelsen som ett frirum för lesbiska kvinnor, vad detta har betytt för tänkandet kring kvinnofrigörelse, sexualitet och genus, samt hur detta lämnat spår efter sig i historieskrivningen.

 

Iwo NordIwo Nord är doktorand i genusvetenskap, med anknytning till Centre for Baltic and East European Studies (CBEES). Hens akademiska bakgrund är tvärvetenskaplig, och rör sig över internationella gränser, något som också återspeglas i doktorandprojektet, som är etnografiskt och fokuserar på Serbien som global destination för könsbekräftande kirurgi.

 

Linn SandbergFil dr Linn Sandberg ägnar sin forskning bland annat åt relationen mellan HBTQ och åldrande. Hon har forskat om hur ideal och föreställningar och ett framgångsrikt och gott åldrande, inom såväl populärkultur och massmedia som inom åldrandeforskning, sammankopplas med heteronormativa relationer.

 

Jenny SundénProfessor Jenny Sundén bedriver feministisk medie- och teknikforskning utifrån frågor som: Vad har genus och sexualitet att göra med hur vi föreställer oss, skapar och använder teknik? Vem är den användare teknikutvecklare har i åtanke? Och vem får inte höra till? Hon har till exempel forskat på queera spelkulturer i onlinespel och om sätt att spela som går på tvärs mot (hetero)normer och det förväntade.   

Idéhistoria

Lena LennerhedProfessor Lena Lennerhed forskar bland annat om hur det civila samhället i Sverige hanterade aidsepidemin under åren 1982-2000. 

 

 

Litteraturvetenskap

Oscar von SethForskarstuderande Oscar von Seth forskar om författaren Hermann Hesse. Genom queera läsningar av romanerna ”Peter Camenzind”, ”Demian” och ”Der Steppenwolf” avser avhandlingen att lyfta uttryck för queerhet, annanhet, heterosexuell ambivalens
och manligt homosocialt begär i Hesses författarskap.

 

Sociologi

Magnus WennerhagDocent Magnus Wennerhag har undersökt det kanske främsta återkommande uttrycket för HBTQ-rörelsen: Pride-paraden. I ett forskningsprojekt genomfördes enkätundersökningar vid Pride-parader i åtta länder för att se vilka grupper som deltog och vilka politiska uppfattningar de hade. Samtidigt intervjuades paradorganisatörerna om deras syn på Pride-paradernas betydelse för HBTQ-rörelsens påverkan av politik och samhälle.

Statsvetenskap

Emil EdenborgPostdoktor Emil Edenborg forskar om hur föreställningar om sexualitet och kön underbygger och legitimerar diskurser och praktiker kring Europas gränser, i både symbolisk och fysisk-territoriell bemärkelse. Bland annat skriver han om hur synen på hbtq-rättigheter blivit en markör för tillhörighet till Europa, inte minst i relation till Ryssland som en global kraft för ”traditionella familjevärden”.

Svenska

Mats LandqvistProfessor Mats Landqvist forskar om språkpolicyer hos organisationer som kämpar mot diskriminering. Vilken roll spelar språk, språkutveckling och språkpolitik för hbtq-rörelsen? Vilka ideologiska grunder används för att motivera nya ord och uttryck? Vilka insatser görs för att främja begriplighet, och användbarhet? Hur påverkar nya ord och uttryck den offentliga svenskan?