Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Internationalisering

Internationalisering ska vara ett självklart inslag i all utbildning och forskning vid högskolan. Internationaliseringsarbetet utgår från att förstärka högskolans profil av mångvetenskaplighet, mångkulturalitet och medborglig bildning.  Mot denna bakgrund uppmuntras lärare, forskare, studenter och andra anställda att ta del av utbytesmöjligheter, internationella konferenser, projekt och andra samarbeten. Högskolan strävar också efter att skapa en livaktig miljö för internationalisering på hemmaplan.

Varför internationalisering?

Internationalisering inom utbildning bidrar till höjd kvalité i kurser och program genom ökad interkulturell förståelse, vidgade perspektiv och ökad anställningsbarhet. Efter examen ska studenter vid SH ha mycket god beredskap för att kunna handskas med problem- och frågeställningar i en allt mer globaliserad värld liksom goda förutsättningar för arbete internationellt samt i mångkulturella miljöer.

Internationella forskningssamarbeten ska i första hand utgå från redan etablerade kontakter och den infrastruktur som är nödvändig för att underlätta samarbeten inom bl.a. Östersjöområdet och Östeuropa. Som ett led i att stärka utbildnings- och forskningsmiljöer ska högskolan verka för att utifrån sin utbildnings- forskningsprofil attrahera framstående samarbetspartners och studenter från alla delar av världen. 

Målbild för Södertörns högskolas arbete med Internationalisering