Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

Centrum för praktisk kunskap

Grafiskt element för Centrum för praktisk kunskapVi skapar möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi utforskar, medvetandegör och vidareutvecklar praktisk kunskap med betoning på arbetslivets olika kunskapsformer.

Möten mellan människor är grundläggande inom många yrkesområden. Centrum för praktisk kunskap bedriver forskning och erbjuder vidareutbildningar för yrkesgrupper där människokännedom på olika sätt är avgörande för yrkeskunnandet: i vård, skola och omsorgsyrken, exempelvis för poliser, skådespelare och högskolelärare. Våra utbildningar tar oftast sin utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter och undersöker dessa utifrån (mestadels) humanistisk teoribildning.

Introduktion till akademiskt skrivande

Genom satsningen ”Introduktion till akademiskt skrivande” har ämnen och program på Södertörns högskola och Röda Korsets Högskola möjlighet att få stöd i arbetet med att utveckla studenternas kunskaper och färdigheter i att läsa, skriva, söka och värdera texter.

Bakom satsningen står Enheten för högskolepedagogik och bildning, Biblioteket samt Studieverkstan på Södertörns högskola.

Publikationer om satsningen

Eklund Heinonen, M. & Jorum, I. (2014). Introduction to academic writing from an academic literacies approach. I: ICED 2014 Educational Development in a Changing World: [on line] proceedings. Stockholm, Sverige 16-18 juni 2014.
http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A741908&dswid=-9691

Eklund Heinonen, M. & Sköldvall, K. (2015). Nu har vi ett gemensamt språk. Om ämnesintegrerad undervisning i akademiskt skrivande. Högre utbildning, 5(2), s. 133–138. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/772

Hjalmarsson, J., Nikolaidou, Z., Sköldvall, K. & Eklund Heinonen, M. (2017). ”Fan vad grymma vi är”. Effekter av ämnesintegrerad undervisning i akademiskt skrivande. I: Bendegard, S., Melander Marttala, U. & Westman, M. (red.). Språk och norm. Rapport från ASLA:s symposium Uppsala universitet 21–22 april 2016. (ASLA:s skriftserie nr 26.) Uppsala: Uppsala universitet, s. 37–44.
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1156919/FULLTEXT02.pdf

Jorum, I. & Eklund Heinonen, M. (2014). Literacies for academic and professional purposes. Two collaboration projects with the university library. Paper presenterat på IFLA WLIC, Lyon, Frankrike 16-22 augusti 2014. http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A741900&dswid=4294

Sköldvall, K., Rising, C. & Danielsson, M. (2017). “Får man säga att det känns hopplöst?”: polisstudenter möter det akademiska skrivandet. I: Malmbjer, A. (red.). Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap. Huddinge: Södertörns högskola, s. 215–236.
http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1098558/FULLTEXT01.pdf

Söderlundh, H., Lind, T. & Nordström, A. (2017). Hur får man en högskolepedagogisk satsning att leva vidare? Några reflektioner kring ämnesintegrering av akademiskt skrivande på Polisutbildningen.
Högre utbildning, 7(2), s. 35–39. https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/1035

Kontakt och mer information

Kajsa Sköldvall, lärare i svenska och ansvarig för Studieverkstan
kajsa.skoldvall@sh.se, 08-608 40 92.