Sök- och skrivhandledning

Studenter vid datorer i biblioteket.Här har vi samlat information som du som student kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Kritiskt värdera texter

Kritisk värdering är en central del av sökningen efter vetenskapliga texter inför uppsatser och liknande uppgifter. Det är särskilt viktigt på webben där det går att publicera sig utan granskning.

Vad är det för typ av text?

För att kunna värdera det material du hittar är det viktigt att du kan orientera dig bland vanligt förekommande typer av texter. Ofta krävs det på högskolan att du refererar till vetenskapliga texter, till exempel vetenskapliga artiklar, och då behöver du känna till vad som kännetecknar dessa. Läs mer på sidorna Vad är en vetenskaplig artikel? och Olika typer av texter.

Exakt vilka typer av texter som räknas som vetenskapliga och trovärdiga kan variera något beroende på traditioner inom ämnet du läser. Vanliga kännetecken är att texten skrivs av forskare, för forskare och har granskats av forskare. Den bör även syfta till att presentera ny kunskap, vara publicerad i ett vetenskapligt sammanhang, vara tydligt strukturerad och innehålla referenser till tidigare forskning.

Användbara frågor för kritisk värdering

Upphovsperson Är textens upphovsperson sakkunnig inom området? Har hen till exempel en relevant akademisk examen och var är hen anställd?
Målgrupp Till vilka läsare riktar sig textens innehåll - till exempel allmänheten, studenter eller forskare?
Syfte Är syftet med texten att skapa opinion, presentera forskningsresultat eller något annat? Är informationen neutral eller vinklad?
Sammanhang Är texten till exempel utgiven av en högskola/universitet eller publicerad i en vetenskapligt granskad tidskrift?
Aktualitet När publicerades eller uppdaterades texten? Är det den senaste upplagan? Kan det finnas nyare rön?
Struktur

Är texten välstrukturerad? Finns syfte, metod och slutsatser beskrivna?

Referenser Innehåller texten referenser till andras forskning? Vilka har refererat eller länkat till texten?
Granskning Har texten genomgått vetenskaplig granskning av andra forskare, så kallad peer review?