Samverkan

Studenter i biblioteket vid Södertörns högskola.Här finner du information om delar av högskolans verksamhet som är inriktad mot samverkan med företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld. Högskolans alumner utgör också en viktig samverkanspart i detta arbete.

Högskolans samverkansuppdrag syftar till att skapa erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan studenter, forskare och företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld.  I mötet mellan teori och praktik skapas flera vägar  till ny kunskap och innovation som på olika sätt kan omsättas i praktisk tillämpning till nytta för individer och samhälle. 

 Läs mer om vad vi kan erbjuda och vad vi söker för samarbeten nedan!

Föreläsningar - seminarier

Våra högre utbildningsvetenskapliga seminarier är öppna för dig som vill ta del av den senaste forskningen inom bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande. Seminarieprogrammet innehåller både utbildningsvetenskap och praxisnära skolforskning.

I vår seminarieserie bjuder vi in seniora forskare och doktorander. Doktoranderna får här även möjlighet att ventilera och diskutera sin forskning med de seniora forskarna och med andra doktorander. Aktuella seminarier hittar du under rubriken Forskning.

Länk till aktuella högre seminarier