Forskning / Forskarutbildningsområden

Miljövetenskapliga studier

Grafiskt element för forskningsområdet miljövetenskapliga studierSödertörns högskola har antagit utmaningen att integrera naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ansatser för att skapa ett modernt, tvär- och mångvetenskapligt område: Miljövetenskapliga studier.

Lokal mat

Vad kan vi lära oss av resten av Europa när det gäller att förstärka småföretagandet på landsbygden i Sverige? I en jämförande studie ska forskare från Södertörns högskola ta reda på hur småskaliga ostproducenter i Europa har byggt upp sin verksamhet, och på vilket sätt man kan överföra deras framgångsrecept till svenska förhållanden.

Småskalig produktion av lokala mat­varor är en av de faktorer som kan vända trenden med av­folkningen av lands­bygden i Sverige. Projektet under­söker hur lokala ost­producenter i Europa lyckats med att bidra till lands­bygdens ut­veckling genom att på ett framgångs­rikt sätt skydda och marknads­föra sina produkter. Ett verk­tyg som flitigt används i andra euro­peiska länder är certi­fierin­gen av lokala och tradi­tionella livs­medel genom den europeiska kvalitets­trappan. Den om fattar certifieringarna Skyddad ursprungs­beteckning (SUB), Skyddad geografisk beteckning (SGB) och Garanterad traditionell specialitet (GTS). Projektet under­söker vilka faktorer som skulle kunna under­lätta för varumärkes­etablering och för­stärkning av företagar­miljöerna i svenska skogs- och mellan­bygder, samt hur Sverige skulle kunna dra nytta av de europeiska certifiering­arna. Studien jämför tre europeiska fall, nämligen Cantabriaost från Spanien, Le Bleau de Versours-Sassenage från Grenoble, samt Gailtaler Almkäse från Österrike med fyra svenska fall. Forskningen finansieras med stöd från Vetenskapsrådet och Formas.

Genom finansiellt stöd från Östersjö­stiftelsen och KK-stiftelsen kommer forskar­gruppen också att samla in, systematisera och sprida kunskap om vilka vetenskap­liga metoder som produ­center i andra länder använt för att koppla de lokala livs­medlens egenskaper (smak, doft, färg, etc) med platsen där de produceras. Att på veten­skaplig väg bevisa en koppling mellan produkt­egenskaper och produk­tions­plats för ett livsmedel är nödvändigt för att kunna erhålla Skyddad Ursprungs­beteckning. Eftersom Sverige saknar produkter med SUB certifiering kommer projektet också att genom­föra samtliga steg för att kunna ansöka om Skyddad Ursprungs­beteckning för en svensk ost. Detta sam­produktions­projekt genomförs tillsammans med Hushållnings­sällskapet och Almnäs bruk AB.

För mer information kontakta:
Fil dr Paulina Rytkönen, projektledare, paulina.rytkonen@sh.se, tel 08-6084109