Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

Centrum för praktisk kunskap

Grafiskt element för Centrum för praktisk kunskapVi skapar möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi utforskar, medvetandegör och vidareutvecklar praktisk kunskap med betoning på arbetslivets olika kunskapsformer.

Möten mellan människor är grundläggande inom många yrkesområden. Centrum för praktisk kunskap bedriver forskning och erbjuder vidareutbildningar för yrkesgrupper där människokännedom på olika sätt är avgörande för yrkeskunnandet: i vård, skola och omsorgsyrken, exempelvis för poliser, skådespelare och högskolelärare. Våra utbildningar tar oftast sin utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter och undersöker dessa utifrån (mestadels) humanistisk teoribildning.

Lotte Alsterdal-priset

2016 gick Lotte Alsterdal bort efter en kort tids sjukdom. Lotte spelade en central och aktiv roll i uppbyggnaden av Centrum för praktisk kunskap och de erfarenhetsbaserade lärarutbildningarna vid högskolan. För att hedra hennes minne har Centrum för praktisk kunskap inrättat ett Lotte Alsterdal-pris som ska delas ut till uppsatsförfattare på kandidat- magister-och master nivå som är skrivna i Lottes anda.

Ingela Frän - mottagare av Lotte Alsterdal-priset 2017

Motiveringen löd:
- I centrum för Ingela Fräns undersökning står det Aristoteliska begreppet fronesis – praktisk visdom – och frågan om det kan uppdateras till vår tid för att finna ett vårdparadigm där mötet med den enskilda, lidande människan kan befinna sig i centrum. I uppsatsen utforskas träffsäkert och initierat hur styrningsideal påverkar människosyn och bildningsvillkor. Fräns ansats är konstruktiv; i uppsatsen beskrivs hur det trots allt finns en plats för det kloka omdömet – i rummet mellan de medicinska undersökningarna och de ekonomiska styrmodellerna för evidensbaserad och effektiv vård.

Läs uppsatsen: New Public Phronesis: Ett mellanrum med möjligheter