Forskning / Forskarutbildningsområden

Miljövetenskapliga studier

Grafiskt element för forskningsområdet miljövetenskapliga studierSödertörns högskola har antagit utmaningen att integrera naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ansatser för att skapa ett modernt, tvär- och mångvetenskapligt område: Miljövetenskapliga studier.

Miljö och utveckling

Forskning inom temat Miljö och utveckling studerar bland annat förutsättningar för en ekologiskt hållbar social och ekonomisk utveckling, med betoning på ekosystems dynamik, förändring och bakomliggande sociala och ekonomiska processer. Tillgång och fördelning av naturresurser och ekosystemtjänster samt dess koppling till en ekologiskt hållbar samhällsutveckling utgör ett viktigt fokus. En annan tongivande forskningsfråga inom temat är samspel eller motsättningar mellan olika aspekter av hållbar utveckling. Exempelvis kan en naturresursförvaltning som starkt prioriterar ekologisk hållbarhet få negativa sociala och ekonomiska effekter för vissa grupper i samhället. Miljöfrågor och hållbar utveckling analyseras därmed även ur ett fördelnings-, makt- och genusperspektiv. En huvudinriktning inom miljö- och utvecklingsforskningen är att kritiskt undersöka viktiga trender inom utvecklingsteori och praktik. Här ingår forskning om hur "utveckling" formuleras, av vem, följderna av ojämlik maktfördelning och vilka roller företrädare för näringsliv, stater och civilsamhälle spelar. En väsentlig målsättning med forskningen är att ge bidrag till en utveckling i riktning mot en hållbar samhällsplanering.

Bild på plaststolar

Hur formuleras "utveckling" och hur nås hållbar samhällsplanering i praktiken? Foto: Sara Sjöling