Studieinformation

Studenter.

Välkommen till Södertörns högskola! Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Vi berättar om campusområdet, vad du behöver känna till när du ska skriva tentor och hur du i slutet av dina studier ansöker om examen. Ett avsnitt riktar sig till dig som funderar på att studera utomlands. Du kan dessutom läsa om hur vi arbetar för att du ska ha bra förutsättningar för att lyckas med dina studier, till exempel via våra studie- och karriärvägledare, högskolans informationstjänst Studentservice, Studieverkstan och Studenthälsan. Om du inte hittar svaret på dina frågor här, är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till dessa och många fler hittar du nedan under fliken Vägledning och stöd. Letar du efter en utbildning? Hitta din utbildning på sh.se/utbildning.

Minor Field Studies

Som student i slutet av din utbildning vid Södertörns högskola har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om globala utvecklingsfrågor och genomföra en mindre fältsstudie i ett utvecklingsland under en period på 8 - 10 veckor

MFS (Minor Field Studies) är ett stipendieprogram finaniserat av Sida för dig som vill inhämta kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Fältstudien ska utgöra underlag för uppsats på kandidat- eller masternivå och skrivs på engelska. Under minst åtta veckor studerar du frågor som har betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i det land du åker till. Din fältstudie ska relatera till ett eller flera av de 17 globala målen för hållbar utveckling. Ett syfte med programmet är att förbereda studenter för att arbeta i globala sammanhang och organisationer.

MFS-stipendiet är 27 000 kronor per student och ska täcka delar av utgifterna under utlandsvistelsen - bland annat resor, boende, vacciner och visum. Du kan ansöka om MFS oavsett vilket ämnesområde du studerar vid Södertörns högskola.

Nya datum för nästa ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod är framflyttad och öppnar den 1 - 12 november 2018 för fältstudier under vårterminen 2019.
Fältstudien ska avslutas och deltagarrapport skickas in senast 29 juli 2019.

Är jag behörig för MFS?

Följande kriterier behöver du uppfylla för att söka ett MFS-stipendium:

 • Skriva examensarbete/uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå.
 • Vara registrerad student vid Södertörns högskola vid ansökningstillfället.
 • Vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. Studenter som har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige eller som har dubbelt medborgarskap (Sverige och ett annat land) kan inte genomföra MFS-studien i sitt andra hemland. Studenter från övriga Norden, som inte är svenska medborgare, ska ha varit fast boende (folkbokförda) i Sverige i minst ett år vid den tidpunkt då de beviljas stipendiet.
 • Inte tidigare varit tilldelad MFS eller mottagit annat SIDA-finansierat stipendium för aktuell fältstudie.
 • Inte ha påbörjat studier på forskanivå.
 • Tillbringa minst 8 veckor (sammanhängande) och max 10 veckor i värdlandet.
 • Skriva examensarbetet på engelska.
 • Inte genomföra fältstudien i ett land där UD avråder från resa.
 • Genomföra fältstudien i ett, av Sida/UHR, godkänt land.

Vad ska ansökan innehålla?

Du skickar din ansökan i ett enkelsidigt samlat pdf-dokument till exchange@sh.se innan sista deadline. I ämnesraden skriver du "MFS ansökan Namn Efternamn". Döp filen till samma namn.

 • Ifylld ansökningsblankett
 • Projektbeskrivning på engelska, 3 - 5 sidor exklusive referenser, innehållandes:
   - Land och ort
   - Preliminärt datum för fältstudien
   - Syfte och frågeställning med en tydlig anknytning till utvecklingsfrågor
   - Teori, metod och tillvägagångssätt
   - Information om vilket/vilka av de 17 globala målen för hållbar utveckling studien kopplar an till
   - Förslag på alternativt upplägg (beskriv även den mest kritiska delen i den planerade studien och hur du ämnar hantera detta).
 • Personligt brev med motivering till varför du vill göra en MFS (max en A4)
 • Nationellt resultatintyg från Ladok som visar avklarade poäng
 • Preliminär budget
 • Kopia på ditt svenska pass / pass från Finland, Norge, Danmark eller Island samt bevis på när du skrivit dig som boende i Sverige / Kopia på Permanent Uppehållstillstånd (PUT)
 • Bekräftelse från handledare vid Södertörns högskola (e-post räcker)
 • Bekräftelse från kontaktperson i fält (e-post räcker)

Tänk på att alla MFS-ansökningar är individuella, vilket innebär att om två studenter skriver uppsats tillsammans, ansöker och bedöms dessa två ändå individuellt. Berätta tydligt i projektbeskrivningen vem av er som ska göra vad under fältstudierna.

Bedömning och besked

Ansökan bedöms utifrån projektbeskrivningens akademiska förankring, metodval och övergripande kvalitet, projektets genomförbarhet, sökande students kapacitet att producera examensarbetet på engelska, projektets relevans för ett eller flera av de globala målen för hållbar utveckling, fältsstudiens upplägg med särskild hänsyn till säkerhetsaspekter.

Besked om tilldelade medel ges ungefär två veckor efter sista ansökningsdagen.

Obligatorisk förberedelsekurs

Utöver nödvändiga förberedelser för själva uppsatsskrivandet och andra privata förberedelser behöver studenter som får ett MFS-stipendium planera in deltagande på obligatorisk förberedelsekurs på Sidas kursgård i Härnösand. Kursen måste vara genomförd innan MFS-resan påbörjas och är ett krav för att stipendiet ska betalas ut. Studenter bokar själva in kursen på UHR:s MFS-sidor så fort de blivit tilldelade ett MFS-stipendium. Kursen är kostnadsfri och mat och logi ingår under kursen. Transport till kursgården betalas av studenten men får ingå i studentens MFS-budget. Efter godkänt deltagande på kursen utfärdas ett deltagandebevis som MFS-studenten mejlar till mfs@sh.se