Om Södertörns högskola / Ämnen

Sociologi

Grafiskt element för ämnet sociologi

Sociologi som vetenskap intresserar sig för samhället i vid mening och för sociala processer och relationer av skiftande slag, alltifrån övergripande samhällsförändringar till människors möten i vardagen.

Sociologer försöker förklara sociala skeenden, och konsekvenser av människors relationer och handlingar. Sociologer undersöker makt- och genusrelationer, välfärdsstaten, sociala problem, utbildning, arbetsliv, massmedier, etniska konflikter, ungdomskulturer och mycket annat. För att studera detta används olika metoder, till exempel enkäter, intervjuer och deltagande observationer. Sociologin är en kritisk och reflekterande vetenskap som ofta ger nya insikter i sådant som tidigare tagits för givet.

Om ämnet

För dig som är intresserad av samhällsfrågor är sociologi rätt val. Sociologi på Södertörns högskola är ett starkt och framgångsrikt ämne. Flertalet av de som undervisar är disputerade och ämnet har erfarna lärare och handledare.

Ämnet har en vital och kreativ forskningsmiljö. Centrala forskningsområden är bland annat frågor om samhällets organisering, tillit,  urbanitet, arbetsliv, sociala rörelser, sociala relationer, risk och hälsa. Denna forskningsmiljö kommer studenterna till gagn genom att alla våra forskare deltar i undervisningen. Här kan studenterna ta del av den spännande forskning som bedrivs inom ämnet men även den som befinner sig på den internationella forskningsfronten.

Det handlar dock inte bara om att ta del av intressant forskning utan att även tillägna sig den och göra den användbar i många olika sammanhang. Studenterna får här möjlighet att aktivt medverka i sin utbildning genom egna fältarbeten, kursarbeten, diskussioner och undersökningar. På så sätt kombineras abstrakta teoretiska resonemang med sofistikerade analysmetoder. Att integrera teori och praktik är kännetecknande för sociologiundervisningen på Södertörn.

Vad jobbar man med som sociolog?

Sociologer i världen arbetar som till exempel trend- och omvärldsanalytiker, utredare, opinionsmätare, alkoholforskare, biståndsarbetare, personalchef, socialarbetare, personaluthyrare, statstjänsteman, politiker, journalist och president. Sociologi är ett ämne som ger dig djupa kunskaper och färdigheter i att förstå och analysera samhället i all dess mångfald och komplexitet: politik och ekonomi, mode och trender, arbetsmarknad och arbetsliv, välstånd och fattigdom, sport och extas, ideologi och religion, engagemang eller apati, kultur och massmedia. Gedigna kunskaper i att förstå hur samhällslivet i allmänhet fungerar gör dig rustad att välja ett yrke utifrån ett brett spektrum av möjligheter.

Genom att läsa sociologi blir du en generalist som kan se de stora sammanhangen samtidigt som du får träning i att själv kunna göra egna undersökningar om samhällslivets olika aspekter. Du får professionell träning i att göra enkäter, du lär dig att intervjua och att analysera med hjälp av avancerade statistiska metoder.

Hur blir man sociolog?

Sociolog kan du bli till exempel genom att läsa sociologi på Södertörns högskola. Sociologi på Södertörn erbjuder fristående kurser på grundnivå A- B- och C-kurs. Du kan kombinera sociologiutbildningen med andra samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen och få en kandidatexamen i sociologi.

Samtidigt är sociologi även valbart huvudområde inom flera program, exempelvis Journalistik med samhällsstudierEntreprenörskap, innovation och marknad, Turismprogrammet, Personalvetarprogrammet och Internationell migration och etniska relationer - IMER-programmet.

Du kan också läsa vidare efter grundnivån och få en magister-, master- eller doktorsexamen i sociologi på Södertörns högskola. För dem som är intresserade av vidare fördjupning erbjuds forskarutbildning i sociologi på Södertörns högskola inom ramen för Baltic and East European Graduate School och forskningsområdet Politik, ekonomi och samhällets organisering.