Om Södertörns högskola / Ämnen

Filosofi

Grafiskt element för ämnet filosofiFilosofin utgår från varje människas undran inför världen. Den övar dig i att reflektera och tänka systematiskt kring grundläggande frågor som: Vad är godhet, skönhet och sanning? Vad är medvetande, språk och materia?

Filosofin erbjuder dig en plattform för att kritiskt studera förhållandet mellan de olika beskrivningarna av världen som du möter inom konst, vetenskap och religion. Den är därför också ett bra komplement till andra ämnen, såväl humanistiska som naturvetenskapliga.

Studiet av antikens klassiska filosofer ger dig en stabil historisk bakgrund samtidigt som den moderna kontinentaleuropeiska traditionen med filosofer som Kant, Hegel, Heidegger och Foucault betonas. Undervisningen utgår från läsning och tolkning av originaltexter. Med stöd av föreläsningar och seminarieövningar uppmuntras du att reflektera över filosofiska frågeställningar och att formulera dig i skrift.

Välkommen till filosofiämnet på Södertörns högskola

Filosofi är konsten att tänka väl. Det grekiska ordet betyder "kärlek till visdom". Det handlar om att träna sitt omdöme genom analys, kritik och självkritik, att uppmärksamma distinktioner och se djupare mönster.

Filosofi är på samma gång ett systematiskt tänkande över varat och vetandet i dess helhet, och en självpraktik som syftar till det goda livet. Filosofi är en skapande verksamhet, som ur kritisk dialog med sitt förflutna och sin samtid, öppnar nya livsmöjligheter. Med studier i filosofi lägger man en bra grund för studier inom varje annat ämne.

Filosofiämnet på Södertörns högskola skiljer inte mellan teoretisk och praktisk filosofi. Här sammanförs redan från början analysen av vetande och språk med undersökningar av etik och politik. Här görs heller ingen strikt åtskillnad mellan filosofins historia och dess metod. Istället löper de parallellt genom att studenterna tränas i filosofiskt tänkande utifrån en aktualiserande läsning av klassiska texter.

Vid sidan av den antika filosofin, betonas särskilt den kontinentaleuropeiska traditionen, från Kant och framåt, via bland andra Hegel, Nietzsche, Heidegger, de Beauvoir och Foucault. Sammantaget syftar undervisningen till att ge en kvalificerad inledning till det filosofiska studiet i dess helhet. Kurser erbjuds från grundnivå till avancerad nivå, och i samarbete med Uppsala universitet finns det också möjlighet att doktorera.

Filosofiämnet på Södertörns högskola är ett aktivt forskningsämne. Alla lärare publicerar sig ofta, både nationellt och internationellt. Ämnet har under åren stått värd för många framstående gästföreläsare och internationella konferenser.

Film från Leibnizsymposiet 11 november