Om Södertörns högskola / Ämnen

Psykologi

Grafiskt element för ämnet psykologiStudier i psykologi ger större förståelse för människans komplexitet och möjligheter.

Psykologin handlar om hur människor tänker, känner och handlar i olika sammanhang. På Södertörn betonas faktorer och processer som leder till utveckling och balans. Vi behandlar psykologins huvudområden (Socialpsykologi, Utvecklingspsykologi, Personlighetspsykologi samt, Kognitionspsykologi), men vi fördjupar våra kurser i, interkulturalism, kreativitet, och det moderna arbetslivet. Kurserna ger färdigheter som är användbara i många yrken och områden där människor ska samspela och utvecklas.

Om ämnet

Ursprungligen avsåg psykologin läran om människans själ. Själva ordet psykologi kommer från grekiskans “psyche” som betyder 'andning, ande, själv' och logia som betyder 'läran om'. Psykologi som vetenskap vill beskriva hur och varför människor tänker, känner och agerar på olika sätt. Ämnet har en bred bas där, biologiska, neurologiska, kognitiva, sociala samt kulturella perspektiv används för skapa förståelse för mänskligt tänkande och beteende. Perspektiven representeras som underdiscipliner inom psykologin, exempelvis, socialpsykologi, utvecklingspsykologi, kognitionspsykologi samt arbete och organisationspsykologi. Varje underdisciplin fokuserar att förstå människan utifrån sitt specifika perspektiv.

Psykologisk forskning är empiriskt orienterad, vilket betyder att förståelse skapas genom att undersöka hur människor faktiskt tänker och beter sig. Ett flertal metoder används i detta syfte, så som: experiment, intervjuer, observationer samt enkätundersökningar. Metoderna kan vara av kvalitativ karaktär, men ofta innefattar psykologiska undersökningar kvantitativa metoder och statistisk.

Psykologin som ämnesval

På svenska universitet generellt riktar sig psykologin till dig som är intresserad av människor och som vill fördjupa din förstålse för hur människan fungerar. Kunskaperna i ämnet kan användas i de flesta sammanhang där människor agerar och samspelar. Studenter väljer ofta psykologi som en del i en kandidatexamen med ett kompletterande ämne som utifrån psykologins breda fokus kan vara alltifrån nationalekonomi till ekologi. Andra studenter läser psykologi som en del i en yrkesytbildning till personalvetare eller lärare och har då ämnet som en bas för sin framtida profession. Slutligen finns det studenter som siktar på att bli forskare och läser psykologi som en del i en magister eller masterutbildning i psykologi.

Psykologi på Södertörns högskola

Södertörns högskola betonar vi inom psykologiämnet faktorer och processer som bidrar till din förståelse av dig själv, samt andra människors beteende. Vi fokuserar på att ge dig som student egna redskap för att förstå och själv kunna undersöka mänskligt beteende. Under A-kursen introducerar vi psykologin samt fördjupar dina kunskaper inom Socialpsykologi, Livsloppspsykologi, Personlighetspsykologi samt Kognitionspsykologi. Under B-kursen sker fördjupning i Interkulturell psykologi, Estetisk psykologi samt Arbets- och organisationspsykologi. I slutet på B-kursen skriver du en uppsats inom valfritt psykologiskt fördjupningsområde. På C-kursen fördjupas dina färdigheter i att själv undersöka psykologiska problem och frågeställningar och avslutas med en C-uppsats där du själv, designar, samlar in data, analyserar samt författar en vetenskaplig rapport. Inom uppsatsarbetet finns möjligheterna att skriva uppsats inom en forskares projekt eller utifrån egna frågeställningar. Likt majoriteten av svenska högskoleutbildningar inom psykologi är litteraturen i huvudsak skriven på engelska.

Välkommen!