Om Södertörns högskola / Ämnen

Internationella relationer

Grafiskt element för ämnet internationella relationerHur fungerar den representativa demokratin, båda formellt och i praktiken? Hur uppstår krig och hur uppnås fred? Hur är makt organiserad och fördelad i världspolitiken? Hur kommer det sig att nationalism frodas trots att vi lever i en globaliserad värld? Vart är den europeiska integrationen på väg?

Detta är exempel på några av de frågor som ämnet internationella relationer (IR) handlar om.

Om du vill jobba med opinionsbildning, omvärldsanalys, offentligt beslutsfattande eller förvaltning, och om du är intresserad av hur man tar och behåller makt i samhället, kan statsvetenskap ge dig mycket värdefulla kunskaper.

Statsvetenskap och internationella relationer (IR) är två enskilda ämnen på grundutbildningsnivå vid Södertörns högskola. Ämnena är dock, när det kommer till undervisning och forskning, i hög grad sammankopplade.

Om ämnet

Internationella relationer erbjuder kurser på grundnivå och även på avancerad nivå, inom ramarna för magister- och masterprogrammen i statsvetenskap. Som student i IR vid Södertörns högskola tränas du i att kritiskt värdera samhällsvetenskaplig litteratur och självständigt analysera internationella problem. Ämnet bedriver också forskning om exempelvis politiska partier, demokrati och demokratisering, migration och sina konsekvenser, ledarskap, policyprocesser, säkerhetspolitik och utrikespolitik.

Kurser i IR går att läsa fristående eller inom ramen för flera av högskolans olika mångvetenskapliga utbildningsprogram. Under fliken Utbildning i menyn ovan och under fliken Om kurserna till höger kan du läsa mer om våra kursers innehåll, undervisningens upplägg, lärandemål samt examination. Vi erbjuder även ett ettårigt magisterprogram och ett tvåårigt masterprogram.

Tillsammans är ämnena IR och statsvetenskap bland de största vid Södertörns högskola sett till antalet verksamma lärare och forskare. Lärarna är högt meriterade: alla de fast anställda är antingen professorer eller docenter och alla de visstidsanställda är disputerade lektorer. Ämnet har även ett flertal doktorander, som också undervisar. Sedan 2010 har ämnet haft självständig examinationsrätt för forskarutbildning.

Våra tidigare studenter har fått jobb inom bland annat regeringskansliet, myndigheter, EU, nyhetsmedier, kommunal förvaltning, organisationer och tjänsteföretag, många som handläggare, analytiker eller utredare. IR är även en lämplig bakgrund för chefsjobb, särskilt inom organisationer och offentlig förvaltning, samt för dig som är eller vill bli engagerad i sociala rörelser eller politiska partier. Vår utbildning är dessutom forskarförberedande.

Mer information om kursernas innehåll, upplägg, lärandemål och examination hittas under fliken Utbildning i menyn ovan och under fliken Om kurserna till höger.