Om Södertörns högskola / Ämnen

Arkivvetenskap

Grafiskt element för ämnet historiaÄmnet arkivvetenskap har vuxit fram ur arkivarieyrkets behov, där kraven på att kunna bevara och göra information tillgängligt är i centrum. Idag är ämnet nära knutet till informationsteknologi eftersom arkiv och handlingar i allt större utsträckning sparas digitalt.

Efterfrågan på arkivarier med utbildning i informationsteknologi har växt. Arkivariens yrke befinner i snabb förändring i en tid där hela samhället digitaliseras.

Om ämnet

Arkivvetenskap är ett ungt högskoleämne som är nära kopplat till yrkesutbildningen till arkivarie. Sedan gammalt har arkivarieyrket legat nära historieämnet och många grundläggande tankar om hur arkiv ska ordnas har hämtats därifrån, samtidigt som den nya tekniken har en viktig roll i ämnet.

Nya kunskaper kombineras med gamla

Digitala arkiv har fått allt större betydelse och ställer krav på radikalt nytänkande kring hur en arkivarie ska arbeta. Arkivarien behöver förvärva nya kunskaper och färdigheter från den nya informationsteknologin, men utan att tappa bort de gamla kunskaperna om hur papper ordnas. Som arkivarie har du en särskilt viktig uppgift att bevara handlingar med en blick både mot det avlägsna förflutna och långt in i framtiden.

Vårdar historien och underlättar informationsinhämtning

Arkiven - både digitala och på papper - är en viktig del av mänsklighetens historiska arv och arkivarien måste också tänka på att framtida generationer ska kunna ta del av den information som skapas idag. 

Det finns också uppgifter utöver att vårda arkivens historiska värde. Det är mycket vanligt att arkivarier har sina arbetsuppgifter i arkiv ute i organisationer. En viktig funktion är att underlätta för organisationer att återfinna information. I den offentliga förvaltningen finns ytterst ett uppdrag att både säkra alla medborgares rätt att ta del av offentliga handlingar och rätten till integritet: känslig information får inte spridas till obehöriga.

Kombinera arkivvetenskap med annan utbildning

En vanlig väg in i arkivarieyrket har varit att kombinera en till två terminers studier i arkivvetenskap som komplettering till en grundutbildning i något annat ämne. Arkivvetenskap kan läsas som fristående kurs på A-, B- och C-nivå, eller inom högskolans utbildningsprogram. I Arkivarie- och kulturarvsprogrammet får du en kandidatexamen i ett av sex humanistiska ämnen liksom studier i arkivvetenskap upp till C-nivå. Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet kombinerar studier i arkivvetenskap med antingen företagsekonomi, journalistik eller statsvetenskap, och leder till en kandidatexamen i det valda inriktningsämnet eller i arkivvetenskap. Se länken Utbildning för mer information.