Om Södertörns högskola / Ämnen

Arkivvetenskap

Grafiskt element för ämnet historiaÄmnet arkivvetenskap har vuxit fram ur arkivarieyrkets behov, där kraven på att kunna bevara och göra information tillgängligt är i centrum. Idag är ämnet nära knutet till informationsteknologi eftersom arkiv och handlingar i allt större utsträckning sparas digitalt.

Efterfrågan på arkivarier med utbildning i informationsteknologi har växt. Arkivariens yrke befinner i snabb förändring i en tid där hela samhället digitaliseras.

Om ämnet

Arkivvetenskap är ett ungt högskoleämne som är nära kopplat till yrkesutbildningen till arkivarie. Sedan gammalt har arkivarieyrket legat nära historieämnet och många grundläggande tankar om hur arkiv ska ordnas har hämtats därifrån, samtidigt som den nya tekniken har en viktig roll i ämnet.

Arkiv – i Nationalencyklopedin kan man bland annat läsa att det är en ”samling av dokument och handlingar”. Kanske inte den mest lockande beskrivningen, men ett arkiv sjuder ofta av liv och kan många gånger berätta vår historia från vitt skilda vinklar och vrår, och ge fascinerande inblickar i människors liv. Det kan handla om utfattiga som hade svårt att skaffa mat för dagen i fattigvårdsstyrelsers protokoll i det tidiga 1900-talet. Eller räkenskaper över vad som åts och dracks på extravaganta måltider vid kungars och drottningars hov under stormaktstiden. Och i detta nu skapas nya historiska källor som behöver ordnas och tas om hand, överallt i samhället.

Det finns ett gigantiskt antal arkiv i Sverige och av många olika slag: företagsarkiv, skolarkiv, sjukhusarkiv, fängelsearkiv, domstolsarkiv, föreningsarkiv, arkiv över enskilda personer, med mera, med mera. Bara på Stockholms stadsarkiv beräknas det år 2030 finnas 14 mil arkivhandlingar.

Du som studerar arkivvetenskap på Södertörns högskola får lära dig att beskriva, vårda, bevara och ordna arkiv så att det är lätt att söka i dem. Framtida generationer ska kunna ta del av den information som skapas idag, och den som skapades för hundratals år sedan. Du får en god blick för hur man väljer ut vilka handlingar som kan gallras bort och vad som behöver bevaras för framtiden, och får sätta dig in i lagstiftning om bland annat offentlighet och sekretess.

Det informationssamhälle och den allt mer digitaliserade värld vi lever i ställer allt större krav på att dagens och framtidens arkivarier har goda IT-kunskaper, när sådant som e-arkiv blir allt viktigare. Därför är arkivering i digitala miljöer en viktig del inom arkivvetenskapen på Södertörn. Samtidigt behövs de gamla kunskaperna om hur pappersarkiv ska ordnas och göras tillgängliga på bästa sätt i högsta grad fortfarande – på Södertörn får du lära dig om sätt att hantera och arkivera information från antiken fram till idag.

Arkivarier finns på många olika platser, både inom det offentliga och det privata: på myndigheter, i kommuner, landsting, på företag, museer, fackförbund med mera. Efterfrågan på välutbildade arkivarier ökar stadigt.

Vägar in i arkivarieyrket

En vanlig väg in i arkivarieyrket har varit att kombinera studier i arkivvetenskap med en grundutbildning i något annat ämne. På Södertörns högskola kan du läsa arkivvetenskap på A-, B- och C-nivå. Vi erbjuder dessutom två olika specialprogram (båda på 180 poäng) där arkivvetenskap kombineras med antingen ett humanistiskt ämne (Arkivarie- och kulturarvsprogrammet) eller ett samhällsvetenskapligt ämne (Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet).