Om Södertörns högskola / Ämnen

Offentlig rätt

Grafiskt element för ämnet offentlig rättVälkommen till juridik/offentlig rätt! Juridik på Södertörns högskola utmärker sig genom sin tydliga offentligrättsliga profil.

Offentlig rätt är den sammanfattande benämningen på de rättsregler som rör förhållandet mellan statsmakten och oss enskilda. Här regleras vilka rättigheter och skyldigheter som enskilda personer och företag har i förhållande till staten.

Kurserna är tänkta att förbereda för arbete som handläggare av förvaltningsärenden på en myndighet eller som anställd vid ett företag med många myndighetskontakter. De offentligrättsliga kurserna på Södertörns högskola är avsedda att framför allt ge kunskaper om grunderna för den maktutövande verksamhet som förvaltningsmyndigheter bedriver och inte minst om de krav som Europarätten ställer på det svenska rättssystemet.

Juridik - med djupa rötter i den offentliga rätten

Juridiken vid Södertörns högskola utmärker sig genom sin tydliga offentligrättsliga profil. Ämnet Offentlig rätt har funnits med sedan högskolan upprättades år 1996.

Utbildningen och dess användbarhet

Vi har en utbildning i offentlig rätt på 90 högskolepoäng som kan läsas inom ramen för olika kandidatprogram eller som fristående kurser. Därutöver har vi två magisterprogram: ett magisterprogram i Europarättsliga studier och ett magisterprogram i mänskliga rättigheter. Alla våra utbildningar har en stark koppling till Europarätten.

Utbildningarna i såväl på kandidatnivå som på magisternivå är tänkta att förbereda för ett yrkesliv som har koppling till den statliga eller kommunala förvaltningen. Av studenters berättelser framgår det att ett flertal efter kandidatexamen arbetar som anställda inom den offentliga förvaltningen eller inom privat sektor med omfattande myndighetskontakter. En avslutad magisterutbildning ger en bra grund för framtida offentliga tjänstemän för att kunna arbeta med juridiska frågor med en europeisk dimension, såväl på nationell som på europeisk nivå. En sammanställning av våra alumners anställningar ger en god illustration av utbildningens användbarhet. 

Internationell anknytning

Europeisering och internationalisering står i fokus för vår utbildning och forskning. En rik mångfald bland studenter och lärare främjar ämnets internationaliseringsarbete och stödjer bland annat högskolans Östeuropa- och Östersjöprofil. Anknytningen till flera olika länder och språk syns inte bara i ämnets forskning och samverkan, utan även exempelvis i studenters examensarbeten. Detta öppnar för en bredare förståelse för rättssystem världen över.

Vårt utbildningsutbud

A-nivå:

B-nivå:

C-nivå:

Dessa kurser på kandidatnivå kan läsas som fristående eller inom olika kandidatprogram.

Magisterprogram: