Om Södertörns högskola / Institutioner

Naturvetenskap, miljö och teknik

Interiör från Södertörns högskola

På institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedrivs utbildning och forskning inom ämnena biologi, geografi, internationell hälsa, medieteknik, miljövetenskap, måltidskunskap, turismvetenskap samt utveckling och internationellt samarbete. Detta utgör grunden till en mångvetenskaplig miljö med starkt fokus på tvärvetenskap. Många av våra ämnen är unga akademiska ämnen, vilket ytterligare utgör förutsättningar för nya och spännande samarbeten över ämnesgränserna.

 

Om institutionen

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedriver forskning inom de flesta av institutionens ämnen. Institutionen har utbildningar på grund och avancerad nivå samt på forskarnivå. Vi erbjuder flera utbildningsprogram och ett stort antal fristående kurser.

Medieteknik vid Södertörns högskola är ett tvärvetenskapligt ämne som innehåller teknik, samhällsvetenskap och humaniora. Det omfattar områden som reklam, webbdesign, foto, film och formgivning. Ämnet har både praktiska och teoretiska aspekter. Här ryms hantverksinriktade färdigheter som text- och bildhantering, redigering och framställning av rörlig bild, samt teoretiska resonemang om informationsteknikens roll i samhället.

Miljövetenskap överbryggar naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap och utgör en spännande, tvärvetenskapligt utbildnings- och forskningsfält. Utbildningsprogram och forskning är tätt sammanknutna och utbildning ges från grundnivå upp till forskarutbildningsnivå. Forskarutbildningsområdet Miljövetenskapliga studier är ett brett forskningsområde och idag bedriver 20 doktorander sina doktorandstudier inom miljövetenskap vid institutionen.

Turismvetenskap är ett ungt akademiskt ämne i Sverige men har funnits i andra delar av världen sedan mitten av 1950-talet. Vid Södertörns högskola fokuserar vi huvudtemat storstadsturism med följande delteman: turistföretag, upplevelseturism, destinationsutveckling, turismkommunikation och mötesindustri.

Biologi är ett brett ämne som ger kunskap om allt liv. Om du är intresserad av den levande världen är detta ämnet för dig. Biologi ingår i programmen Journalistik med samhällsstudier, Miljö och utveckling, samt Lärarutbildningen.

Geografi är ett tvärvetenskapligt ämne som förenar samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig kunskap om jorden. Geografi tillämpar den helhetssyn som många av dagens miljö- och samhällsproblem kräver. Geografi ingår i programmen Miljö och utveckling, Utveckling och internationellt samarbete, Europaprogrammet samt Lärarutbildningen.

Utveckling och internationellt samarbete behandlar den ojämlika fördelningen av makt och ekonomiska resurser, som är en viktig fråga i en allt mer globaliserad värld. Relationerna mellan rika och fattiga länder är central inom ämnet. Hur ser dessa relationer ut och varför ser de ut som de gör? Hur påverkar dessa
relationer global och lokal utveckling på kort och lång sikt? I ämnet utveckling och internationellt samarbete studeras globala utvecklingsfrågor i ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Internationell hälsa behandlar mänskliga och naturliga förutsättningar för människors hälsa. Vilka faktorer och omständigheter påverkar människors hälsa? Varför förhåller det sig på det viset? Hur kan problematiken kring detta reduceras och lösas?

Matematik med didaktisk inriktning är ett tvärvetenskapligt ämne som handlar om lärande i matematik med fokus på matematikens innehåll och hur man kan konkretisera och bryta ner innehållet för att lärandet i matematik kan ske på ett meningsfullt sätt. Ämnet har vuxit fram ur ämnet matematik med stöd av olika ämnen såsom allmän didaktik, pedagogik, psykologi och sociologi.