Utbildningsvetenskapliga studier

Utbildningsvetenskapliga studierUtbildningsvetenskapliga studier är ett område där bevarandet och förändrandet av kultur, kunskaper och värden i relation till utbildningsinstitutioner studeras.

Utbildningsvetenskapliga studier

Södertörns högskola har examensrätt på forskarnivå inom området Utbildningsvetenskapliga studier. Området omfattar forskning om bevarandet och förändrandet av kultur, kunskaper och värden i relation till utbildningsinstitutioner.

Två ämnen relaterade till lärarutbildning

Initialt ingår ämnena pedagogik och svenska i området. Båda ämnena utmärks av att ha en didaktisk (inklusive ämnesdidaktisk) forskning som har sin grund i forskningsfrågor sprungna ur lärarprofessionen. Allmänt finns en inriktning mot undervisningens förutsättningar och möjligheter, dess innehåll och utformning i olika kulturella och sociopolitiska kontexter utifrån ett kritiskt förhållningssätt som tar in dagens mångkulturella, flerspråkiga och medialiserade samhälle.

Kontakter

Per Ledin, ordförande i styrgruppen för Utbildningsvetenskapliga studier 
E-post: per.ledin@sh.se
Telefon: +46 (0)8-608 4116

Linda Kahlin, studierektor för Utbildningsvetenskapliga studier
E-post: linda.kahlin@sh.se
Telefon: +46 (0)8-608 5047