Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

ENTER forum

Grafiskt element för ENTER forum - Centrum för EntreprenörskapENTER forum är en mötesplats för entreprenörsforskare från olika discipliner och miljöer. Vi bedriver forskning och samverkar med det omgivande samhället genom forskning i samproduktion, samverkan med myndigheter och uppdragsutbildning.

Södertörns högskolas ambition med centrumbildningen är att öka kunskapen om entreprenörskapets roll i samhällsutvecklingen, att stimulera intresset för entreprenörskapsforskning, utbildning och praktisk tillämpning, samt att bidra till utvecklingen av en livskraftig företagsamhet i regionen. I ENTER forums uppgift ingår bland annat att planera och samordna både forskning och utbildning i entreprenörskap. Våra utbildningar finns både på grundnivå och på avancerad nivå. ENTER forum organiserar konferenser i entreprenörskap, liksom bedriver olika samverkansprojekt.

Om oss

ENTER forums främsta uppgift är att öka kunskapen om entreprenörskapets roll för samhällsutvecklingen och att stimulera intresset för entreprenörskapsforskning, utbildning samt dess praktiska tillämpning.

Ämnet entreprenörskap är mångvetenskapligt och sträcker sig över ämnesgränserna på Södertörns högskola. Det övergripande temat för forskningen är entreprenörskapets dynamik och handlar om att förstå hur gamla och vedertagna strukturer förändras och ersätts av nya. Forskningen omfattar samhällsekonomisk förändring på makro- och mikronivå, i tid och rum, sett ur såväl historiskt som nutida perspektiv. Utmärkande drag för centret är dess perspektiv på entreprenörskap i termer av innovation, men även dess kritiska förhållningsätt till hur begrepp som entreprenörskap och innovation används och tillämpas i olika kontexter.


Forskningen vid ENTER forum omfattar exempelvis longitudinella studier över bransch- och företagsbestånds cykliska utveckling, entreprenörskap och omvandling i olika typer av domäner som t.ex. tjänstesektorn, offentlig sektor, privatisering av statligt ägande, jordbruksindustrin, och i de kulturella näringarna. Fenomen som socialt entreprenörskap, samt studier av akademikers roll i kommersialisering av forskningsresultat, studeras på centret. Ytterligare forskningsområden är ledarskapets roll i innovationsprocesser, teambaserat entreprenörskap och entreprenörskap och varumärken. En betydande del av forskningen har internationellt fokus, där entreprenöriella aktiviteter och processer studeras i transformativa ekonomier och samhället, med ett särskilt fokus på Östersjöområdet och Östeuropa.


ENTER forum bedriver inte bara forskning utan även utbildning, seminarieverksamhet, och forskning i samproduktion med näringslivet. Samverkan med det omgivande samhället, exempelvis i form av uppdragsutbildningar, samt vidareutbildning av lärare från grundskola till högskola är en del i centrets arbete med kunskapsspridning om entreprenörskapets roll i samhället. ENTER forum fungerar också som akademiskt rådgivande organ för centrala och andra enheter på Södertörns högskola rörande frågor kopplat till innovation och entreprenörskap.