Om Södertörns högskola / Institutioner

Samhällsvetenskaper

Interiör från Södertörns högskola

Välkommen till Institutionen för samhällsvetenskaper

 
Institutionen för samhällsvetenskaper bedriver utbildning och forskning i företagsekonomi, internationella relationer, journalistik, nationalekonomi, offentlig rätt, psykologi, socialt arbete, sociologi samt statsvetenskap.

Om oss

1997 initierade Södertörns högskola en forskningsgrupp för att studera frågor om hälsa och social förändring i Östeuropa. Större samhällsförändringar och en dramatisk minskning av den förväntade livslängden i början av 1990-talet i många länder i regionen utgjorde en unik bakgrund mot vilken olika aspekter av hälsa i relation till sociala, politiska och ekonomiska förändringar kunde undersökas.

Hittills har forskare från SCOHOST, the Stockholm Centre for Health and Social Change (känd som the Stockholm Centre on Health of Societies in Transition fram till slutet av 2014), publicerat mer än
150 vetenskapliga artiklar om olika ämnen för att bättre förstå de komplexa sambanden mellan sociala faktorer, hälsa och befolkningens välbefinnande.

Forskning vid SCOHOST kan delas in i följande breda teman:

  •   Ojämlikhet i hälsa
  •   Sociala relationer och hälsa
  •   Psykologiska aspekter på hälsa
  •   Hälsobeteenden
  •   Ungdomars hälsa
  •   Folkhälsa i ett historiskt perspektiv
  •   Våld och viktimisering
  •   Urban miljö och hälsa

Sedan bildandet har SCOHOST finansierats genom bidrag till olika forskningsprojekt. Östersjöstiftelsen (Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa) har varit den största finansiären av SCOHOST, men forskningsanslag har också inkommit från Vetenskapsrådet och Kungliga Vetenskapsakademien. SCOHOST har deltagit i flera EU-finansierade forskningsprojekt.

SCOHOST samarbetar med ett antal europeiska och svenska forskningsinstitutioner, däribland ECOHOST vid London School of Hygiene & Tropical Medicine, the Max Planck Institute for Demographic Research i Rostock, Tyskland, Erasmus Medical Center, Rotterdam, Nederländerna, Institute of Social and Economic Studies of Population i den Ryska Vetenskapsakademin (ISESP RAS), CHESS, Centre for Health Equity Studies vid Stockholms universitet/Karolinska Institutet och många andra.