Södertörns högskolebibliotek

Tre studenter sitter tillsammans vid ett bord i biblioteket och pluggar med dator och böcker.

 

Organisation

Biblioteket är organiserat i tre enheter. IT-funktionen är separerad från enheterna och ligger organisatoriskt direkt under ledningen.

Organisationsschema biblioteket.

Figuren ovan visar hur biblioteket är organiserat i ledning och med enheter.

 

 

Ledning

Bibliotekschef: Jonas Gilbert.

IT-funktion

IT-chef/biträdande bibliotekschef: Anders Fredriksson.

Enheten arbetar med övergripande IT-strategi och upphandlingar. Stödjer de olika enheternas och arbetsgruppernas IT-användning och deltar i utvecklingsprojekt.

Enheten Media och Webb

Enhetschef: Cecilia Rudbäck.

Enheten arbetar med att köpa in och tillgängliggöra tryckt och elektroniskt material för bibliotekets användare samt hanterar fjärrlån och donationer. Enheten ansvarar också för bibliotekets webbplats och förvaltar och utvecklar de webbtjänster som vi har. Erbjuder stöd för IKT-verktyg och andra digitala lärresurser. Systemägare för högskolans lärplattform "studiewebben".

Enheten för Lärande och Forskarstöd

Enhetschef: Jan Hjalmarsson.

Enheten arbetar med undervisning i vetenskaplig informationssökning och informationsanvändning för högskolans olika kurser och program. Enheten ansvarar även för stöd till och kontakter med forskare och doktorander när det gäller vetenskaplig informationsförsörjning, olika referenshanteringssystem, publikationsdatabasen DiVA samt publiceringsfrågor på högskolan.

Enheten för Kundservice

Enhetschef: Cecilia Rudbäck.

Enheten arbetar med att vägleda bibliotekets användare via informationsdisk, e-post, chatt och telefon. Enheten ansvarar också för att erbjuda studenter, personal och andra användare en stimulerande studie- och lärandemiljö samt en kreativ miljö för akademiska möten.