Om Södertörns högskola / Institutioner

Lärarutbildningen

Kampanj för

Vi på Södertörns högskola vill att fler utbildar sig till lärare. Människor som kan få andra att samarbeta. Som ger andra mod att tänka nytt. Nyfikna, ifrågasättande, förstående människor. Är det du? Välkommen till vår lärarutbildning!

Fotbollspelaren Stefan Batan och rapparen Rosh har båda egenskaper som gör en bra lärare. Tillsammans medverkar de i filmen “jag är lärare”.

Organisation

Från den 1 januari 2017 är lärarutbildningen placerad under rektorn vid Södertörns högskola. Det övergripande operativa ansvaret för lärarutbildningen ligger hos akademiska ledaren.

Lärarutbildningsrådet arbetar med akademiska frågor för att bidra till utveckling av utbildningen. Rådets sammansättning speglar att lärarutbildningen är något som rör hela högskolan, då lärare rekryteras från samtliga institutioner.

Varje utbildningsprogram har ett programråd som leds av en programsamordnare. I råden finns lärar-, student- och kommunrepresentanter.

Strategiska beslut gällande lärarutbildningen fattas av Styrgruppen för lärarutbildningen.

Lärarutbildningens administration är placerad vid Programkansliet för professionsutbildning och leds av en administrativ chef.

Lärarutbildningsrådet 

  • Anders J Persson, akademiska ledaren för LU (ordf.)
  • Per Ledin, gästprofessor i svenska
  • Carl Anders Säfström, professor i pedagogik
  • Inger Porsch-Hällström, professor i miljövetenskap
  • Maria Zackariasson, forskningsledare LU
  • Elisabeth Åsén-Nordström, processledare Kommunerna i Stockholms län (KSL)
  • Jukka Kuusisto, utbildningschef Huddinge kommun
  • Boel De Geer, adjungerad
  • Karin Boberg, adjungerad

I lärarutbildningsrådet ingår även två studentrepresentanter som utses av studentkåren.