Forskning

Litteratur

Kvalificerade och kreativa forskningsmiljöer som spänner över många discipliner och områden.

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

Östersjö- och Östeuropaforskning

 

Den mångvetenskapliga Östersjö- och Östeuropaforskningen utgör  en betydande profil vid Södertörns högskola och bedrivs vid högskolans alla institutioner. Inom högskolan finns stor kompetens i att belysa,  förklara och aktivt delta i analyser av pågående förändringar inom området, utifrån många olika ämnesperspektiv.

Forskningscentret Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) vid Södertörns högskola har i uppdrag att stimulera, samordna och utveckla Södertörns högskolas forskning och forskarutbildning inom  områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa.

Kopplad till CBEES är forskarskolan Baltic and East European Graduate School (BEEGS). CBEES ger ut den engelskspråkiga kvartalstidskriften Baltic Worlds som har till syfte att sprida resultat från forskning med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa. På hemsidan kan man följa aktuell valbevakning.

En viktig finansiär är Östersjöstiftelsen, som har till uppgift att stödja forskning och forskarutbildning inom områden med anknytning till Östersjöområdet och Östeuropa vid Södertörns högskola. Många forskningsprojekt har även andra finansiärer. I högermarginalen hittar du länkar till ett stort antal  forskningsprojekt  med anknytning till Östersjö- och Östeuropaområdet  samt till publikationer och aktuella aktiviteter.

Expempel på pågående forskningsprojekt finansierade av Östersjöstiftelsen:

Per BolinProfessor Per Bolin forskar om om spänningsförhållandet mellan den lettiska majoritetsbefolkningens nationalstatliga strävanden och de etniska minoriteternas kamp för kulturell autonomi i den nybildade staten Lettland under mellankrigstiden. Ämne: Historia Projekt: Academia in the midst of ethnic controversy. The ‘politics of belonging’ in respect toLatvians and Baltic Germans in interwar Latvia, 1919-1939

 

Charlotte BydlerLektor Charlotte Bydler forskar, med ett tvärvetenskapligt angreppssätt, om E. Glissant's koncept om resilient och (po-)etisk användning av både natur och kulturresurser. Ämne: Konstvetenskap, Miljövetenskap, Kulturgeografi och Antropologi Projekt: En ny region i världen? På väg mot en situerad poetik.

 

Petra GarberdingFil dr Petra Garberding  forskar om musikkontakter och musikutbyten mellan Sverige och DDR med fokus på gränsdragningar mellan musik och politik i kalla krigets skugga. Ämne: Etnologi Projekt: Mellan öst och väst: Ideologi,estetik och politik i musikrelationerna Sverige–DDR 1949 -1989

 

Heike Graf Ur ett medievetenskapligt perspektiv undersöker docent Heike Graf flyktingarnas medieanvändning. Vilken roll spelar nya informations- och kommunikationsteknologier för flyktingarnas integrering i det nya samhället? Speciellt behandlas frågor kring tillit i relation till offline och onlinemiljöer. Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap Projekt: The (dis)connected refugee.

Liz KellaDocent Liz Kella forskar om bilden av Östeuropa i fiktion och självbiografi hos kvinnliga författare som emigrerat, eller vars föräldrar emigrerat, från regionen under efterkrigstiden och som skriver på engelska. I fokus är litterära återgivningar av exilens påverkan på framväxande identiteter. Ämne: Engelska Projekt: Remembering Poland and Eastern Europe: Nostalgia, Memory, and Affect in Diasporic Women’s Writing

Jenny MagnussonFil dr Jenny Magnusson forskar om hur begreppet självständighet förstås och används i kurser där självständiga arbeten skrivs, i olika utbildningar (journalist- och lärarutbildningen) och i olika länder (Sverige och Ryssland). Ämne: Svenska Projekt: Independence in higher education: A comparative study of Sweden and Russia

 

Håkan OlsénProfessor Håkan Olsén forskar om effekter på storspiggars beteende av antidepressiva läkemedel, som via reningsverk kommer ut i vattendrag. Hittills har forskningen visat att spiggarna bl.a. blir mindre ängsliga, vilket inte är ändamålsenligt i naturen där de utsätts för rovdjur. Ämne: Miljövetenskap Projekt: Effekter av antidepressiva SSRI-läkemedel på storspiggars beteende och möjliga effekter i Östersjön.

Per StåhlbergFil dr Per Ståhlberg forskar om konflikten mellan Ukraina och Ryssland med fokus på Ukrainas informationshantering med syfte att utmana den ryska bilden av konflikten. Vad slags motbilder produceras, av vem, i vilka former och sammanhang, och för vem?  Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap Projekt: Propaganda och informationshantering i konflikten Ukraina-Ryssland

Hanna Sofia RehnbergFil dr Hanna Sofia Rehnberg forskar om hur berättelsen om den asylsökande konstrueras under asylprocessen i samspel mellan den sökande, tjänstepersoner på Migrationsverket, juridiska ombud och tolkar. I projektet undersöks också hur berättelsen förändras när den omvandlas från tal till skrift. Ämne: Svenska Projekt: Migranters berättelser i asylprocessen - om samkonstruktion och rekontextualisering


David ThurfjellProfessor David Thurfjell forskar om svensk sekularitet och om naturromantik bland sekulariserade svenskar. Ämne: Religionsvetenskap Projekt: The relocation of transcendence: The sacred of the seculars around the Baltic sea

 

 
Magnus WennerhagDocenet Magnus Wennerhag forskar om hur anti-rasistiska sociala rörelser i Finland, Polen, Sverige och Tyskland interagerar med politiker och tjänstemän under sina mobiliseringar kring frågor om flyktingmottagande och rasism. Ämne: Sociologi Projekt: Anti-racist contentions in the Baltic Sea region – a study of anti-racist  activists' interplay with politicians and civil servants

 

Karin WinrothDocent Karin Winroth forskar om varumärken som kulturella, politiska och ideologiska objekt och hur de kommit att representera livsstilar, etiska ställningstaganden och rollförebilder i vår tid. Forskningen handlar om hur varumärken tillskrivs mening av olika ’medförfattare’. Ämne: Företagsekonomi Projekt: Brands resonating co-authors