Forskning

Litteratur

Kvalificerade och kreativa forskningsmiljöer som spänner över många discipliner och områden.

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

Östersjön - vårt närmsta hav

En stor del av den svenska kusten gränsar mot Östersjön och gör därmed detta innanhav till en viktig del både av närområdets miljö, geopolitik och historia. På Södertörns högskola bedrivs forskning inom olika ämnen som på olika sätt har bäring på Östersjön. Här presenteras ett urval. Fler forskare hittar du under personalfliken på respektive ämne.

Arkeologi

Niklas ErikssonFil dr Niklas Eriksson forskar om skeppsarkitektur under tidigmodern tid med utgångspunkt från Östersjöns välbevarade skeppsvrak. Vraken kan ge intressant information om hur dåtidens människor organiserade och rörde sig i olika utrymmen samt hur maktambitioner återspeglas i skulpturer.

 

Miljövetenskap

Elinor AndrénDocent Elinor Andrén forskar om Östersjöns naturliga miljötillstånd i ett långt tidsperspektiv. I pågående forskningsprojekt studeras orsakerna till uppkomsten av syrefria, så kallade "döda bottnar", i Östersjöns djupare områden genom att undersöka vilken påverkan människor respektive klimat haft de senaste 2000 åren.

 

Thomas AndrénDocent Thomas Andrén inriktar sin forskning mot Östersjöns geologiska historia och då främst utvecklingen under den senaste istiden och tiden efter dess avsmältning. Genom att studera sedimenten i långa borrkärnor från Östersjöns bottnar är det möjligt att bestämma när och på vilket vis den senaste inlandsisen drog sig tillbaka och hur Östersjöns ekosystem påverkats av ett varierande klimat under de senaste 16 000 åren.

Michael GilekDocent Michael Gilek forskar om hur miljöproblem som miljögifter, övergödning och överfiske bedöms och hanteras. Han är speciellt intresserad av hur kunskap och råd från forskare och experter påverkar miljöpolitiken. I ett nytt EU-projekt granskar han förutsättningar för att utveckla marin fysisk planering för att hantera olika intressen, värderingar och politiska mål kopplade till Östersjöns miljö och naturresurser.

Björn HasslerDocent Björn Hassler forskar om bland annat övergödning och överfiske i Östersjön. Viktiga frågor är under vilka villkor samarbetet mellan de enskilda Östersjöländerna äger rum och hur dessa villkor skulle kunna förbättras för att dels minska övergödningen och dels uppnå ett långsiktigt hållbart fiske.

 

Kari LehtiläProfessor Kari Lehtilä forskar om ekologi och miljöfrågor i Östersjöområdet och Östeuropa. Ett aktuellt projekt handlar om landskapsutveckling och biologisk mångfald i skogs- och jordbruksmiljöer. Han studerar även förvaltning av biologisk mångfald och jordbrukslandskap.

 

 Inger Porsch-HällströmProfessor Inger Porsch Hällström studerar effekter av hormonstörande ämnen, främst den aktiva substansen i p-piller, på beteende och fortplantning hos fisk.

 

 

Sara SjölingDocent Sara Sjöling forskar om ekosystemfunktioner i Östersjön och hur stabila dessa är samt hur de påverkas av miljöförändringar såsom övergödnings effekter och förorening.

 

 

Samtidshistoria

Norbert GötzProfessor Norbert Götz leder en forskargrupp som jämför hur de geopolitiska skiften efter 1989 har påverkat historiska föreställningar och mentala kartor av Östersjö- och Medelhavsregionen. Hans egen forskning handlar om hur Östersjöberättelser har vävts in i olika slags dokument och källor rörande områdets stora hamnstäder.

 

Statsvetenskap

Joakim EkmanProfessor Joakim Ekman forskar om medborgarnas attityder till demokrati, minoriteter och politiska institutioner i länderna kring Östersjön. Viktiga händelser att förhålla sig till är bland andra den aktuella politiska krisen mellan Ryssland och Ukraina samt att det är 25 år sedan kommunismens föll och 10 år sedan EU-inträdet.