Om Södertörns högskola / Ämnen

Svenska

Graphic element for the subject of SwedishSvenska språket finns runt omkring oss varje dag, och påverkar oss hela tiden. Vi använder vårt språk för att förmedla fakta och kunskap, samtidigt som språket är viktigt när vi vill uttrycka vår identitet och kreativitet. Att ha breda och djupa kunskaper om språk är viktigt i samhällets alla områden, oavsett yrkesval.

Svenskämnet ingår tillsammans med ämnet pedagogik i forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier inom vilket vår forskarutbildnings bedrivs.

Välkommen till ämnet Svenska!

På Södertörns högskola kan du som student läsa fristående kurser i svenska till och med masternivå (Svenska A–C och därefter Masterprogram i svenska) eller specialutbilda dig till ett framtida yrkesliv som kommunikatör genom att läsa Kommunikatörsprogrammet.

Om du läser något av de olika lärarprogram som finns vid Södertörns högskola träffar du ämnets lärare i kurser om barns och elevers språkliga utveckling. Vi har också heltidskurser för dig som vill utforska kreativt skrivande i praktik och teori (Kreativt skrivande A–B), där du får arbeta med både sakprosa och skönlitteratur.

”Det är genom språk som människan och kulturen blir till. Språk det  gör det möjligt för oss att förändra oss själva och världen”. Per Ledin, professor i svenska vid Södertörns högskola

Undervisningen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment och som student får du öva dig i både att beskriva och använda svenskan. Några delkurser är främst inriktade på kommunikation i praktik och teori, medan andra fokuserar på språkets relation till samhället och språkets betydelse för hur vi definierar oss själva och vår omgivning. Det mångkulturella perspektivet är tydligt i flera kurser och särskilt viktigt i de kurser som ämnets lärare ger inom de olika lärarutbildningarna vid högskolan. Vi har också specialinriktade kurser i svenska språket för utbytesstudenter.

Mycket hög kvalitet på undervisningen

I den utvärdering av högre utbildning som Universitetskanslerämbetet gjorde 2013 fick Svenska A–C vid Södertörns högskola den samlade bedömningen mycket hög kvalitet.

Under en termin arbetar ca 30 personer i ämnet och i personalen finns två professorer, fem docenter, nio lektorer, fem adjunkter och tre doktorander.

Efter studierna

Ämnets bredd gör att studier i svenska kan leda till många olika yrken. Med svenska i bagaget kan du exempelvis bli kommunikatör eller informatör, redaktör, skribent, utredare, utbildare eller forskare. Kurserna Svenska A, B och C ger dessutom behörighet till den kompletterande lärarutbildningen och om du läser Masterprogram i svenska är du behörig att söka vidare till forskarutbildningen.

Om du läser Kommunikatörsprogrammet kommer du att kunna söka jobb inom företag, myndigheter och organisationer som kommunikatör eller informatör. Du kan då till exempel arbeta med produktion av nyheter på intranät och webb, med trycksaker, event, kundtidningar och personaltidningar. Utbildningen ger en bred och djup bas för arbetsuppgifter som specialist eller strateg inom kommunikationsområdet.

Dagens arbetsliv handlar alltmer om att läsa och skriva – men också tala. Att arbeta är att formulera sig och goda kunskaper i svenska efterfrågas i alla branscher. Att kunna läsa och bearbeta texter, eller att skriva klara och tydliga texter i olika genrer är en förutsättning för alla som ska arbeta med kommunikation och information – oavsett ämne eller mottagare. Att dessutom veta hur det svenska språksamhället fungerar, att känna till hur vi kommunicerar och att veta hur språket hänger ihop med identitet är viktig kunskap inom många arbeten.

”En stor del av människors yrkeskunskap - oavsett yrke - handlar om hur vi använder språket. Det och mycket annat blir tydligt i språkvetenskapen.” Mats Landqvist, professor i svenska

Forskarutbildning i svenska

Svenskämnet ingår tillsammans med ämnet pedagogik i forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier, inom vilket vår forskarutbildning bedrivs.

”Jag fascineras av hur vi uttrycker vilka vi är genom hur vi uttrycker oss. Det kan jag undersöka genom språket.” Linda Kahlin, lektor i svenska vid Södertörns högskola.

 Information om höstterminens kurser

De valbara delkurserna inom Svenska B kommer under höstterminen 2019 att vara Skriftbruk och skrivande samt Andraspråksinlärning. De valbara delkurserna inom Svenska C kommer att vara Språk och kön samt Marknadskommunikation.

 

Söker du praktikanter eller studentmedarbetare?

Är du en arbetsgivare som söker kommunikatörspraktikanter eller studentmedarbetare? Vill
du få hjälp att synas på  kommunikatörsstudenternas studiewebb? Skicka i så fall ett mejl till oss om detta. Ni kan välja att bifoga en hel text som vi lägger ut. Studenterna når då denna text via en länk på studiewebben. Alternativt kan ni skicka en länk till en annons som ni själva har lagt ut. Mejla till Zoe Nikolaidou, programsamordnare: zoe.nikolaidou@sh.se

Institutionstillhörighet