Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

Centrum för praktisk kunskap

Grafiskt element för Centrum för praktisk kunskapVi skapar möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi utforskar, medvetandegör och vidareutvecklar praktisk kunskap med betoning på arbetslivets olika kunskapsformer.

Möten mellan människor är grundläggande inom många yrkesområden. Centrum för praktisk kunskap bedriver forskning och erbjuder vidareutbildningar för yrkesgrupper där människokännedom på olika sätt är avgörande för yrkeskunnandet: i vård, skola och omsorgsyrken, exempelvis för poliser, skådespelare och högskolelärare. Våra utbildningar tar oftast sin utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter och undersöker dessa utifrån (mestadels) humanistisk teoribildning.

Pedagogisk meritering

Nu har det pedagogiska meriteringssytemet reviderats och en ny omgång startar hösten 2017. I detta system blir pedagogisk meritering också knuten till fasta lönepåslag för de två nivåerna.

Deadline för ansökan är den 15 December. Inforamtion och länk till inlämning av ansökan finner du nedan. För att få bli prövad för pedagogisk meritering ska du delta i en ansökningsworkshop som går den 20 oktober.

Ett grundkrav för att få bli prövad är minst 15 poäng högskolepedagogisk utbildning (enligt en överenskommelse mellan lärosätena i landet). När det gäller bedömningskriterier följer vi i stort sett praxis vid de lärosäten som haft pedagogiska meriteringssystem under en tid. Kraven är höga, precis som är fallet med bedömning av forskning.

Här finner du beslutet:

RF 170627 Reviderat system för ped. meritering.pdf

Kriterier och indikatorer för pedagogisk meritering vid Södertörns högskola.pdf

Ansök till pedagogisk meritering

Ansök till pedagogisk meritering genom att via medarbetarwebben (intranätet) gå in på Lediga uppdrag på denna sida (länk).

  • Välj Pedagogisk meritering vid Södertörns Högskola.
  • Klicka sedan på Ansök och logga därefter in med ditt användarnamn (e-post) och lösenord för reachmee. Om du inte har något registrerat användarkonto, välj Ny användare och registrera dig.

Sista ansökningsdag är 2017-12-15

Ansökan görs, efter samråd med prefekt,

 Ansökan ska bestå av:

  • Kortfattat curriculum vite inklusive relevant publikationslista
  • pedagogisk portfölj: huvudtext på maximalt 15 sidor. Maximalt 15 bilagor får bifogas och ska då klippas in i samma pdf som portföljen. Exempel på bilagor kan vara intyg om kurser i högskolepedagogik, vitsord från kollegor osv. 

Endast kompletta ansökningar skickas för sakkunnigprövning.

Självstudiematerial

Du ansöker om pedagogisk meritering bland annat med en pedagogisk meritportfölj. För dig som vill skriva en sådan med omsorg, kan vi genom samarbete med Stockholms universitet erbjuda ett webbaserat material för självstudier i att skriva pedagogisk meritportfölj. Du behöver inte anmäla dig för att använda materialet.
För dig som arbetar med din portfölj rekommenderar vi också boken Pedagogisk portfölj för karriär och utveckling. Winka, K., & Ryegård, Å. (2013). Lund: Studentlitteratur.

Ansökningsworkshop

Den som vill ansöka om pedagogisk meritering ska delta i en ansökningsworkshop innan ansökan lämnas in. På workshoppen som äger rum den 8 november går vi igenom kriterierna, hur de kan tolkas och hur man kan visa sin pedagogiska skicklighet i relation till dem. Mer information och anmälan hittar du här.