Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

Centrum för praktisk kunskap

Grafiskt element för Centrum för praktisk kunskapVi skapar möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi utforskar, medvetandegör och vidareutvecklar praktisk kunskap med betoning på arbetslivets olika kunskapsformer.

Möten mellan människor är grundläggande inom många yrkesområden. Centrum för praktisk kunskap bedriver forskning och erbjuder vidareutbildningar för yrkesgrupper där människokännedom på olika sätt är avgörande för yrkeskunnandet: i vård, skola och omsorgsyrken, exempelvis för poliser, skådespelare och högskolelärare. Våra utbildningar tar oftast sin utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter och undersöker dessa utifrån (mestadels) humanistisk teoribildning.

Pedagogisk meritering

Nu har det pedagogiska meriteringssytemet reviderats och en ny omgång startar hösten 2017. I detta system blir pedagogisk meritering också knuten till fasta lönepåslag för de två nivåerna.

Deadline för ansökan är den 15 December. Länk för inlämning av ansökan kommer lite senare under hösten, men formatet framgår av beslutet och kriterierna som du finner här. För att få bli prövad för pedagogisk meritering ska du delta i en ansökningsworkshop som går den 20 oktober. Anmälningslänk till den finner du nedan.

Ett grundkrav för att få bli prövad är minst 15 poäng högskolepedagogisk utbildning (enligt en överenskommelse mellan lärosätena i landet). När det gäller bedömningskriterier följer vi i stort sett praxis vid de lärosäten som haft pedagogiska meriteringssystem under en tid. Kraven är höga, precis som är fallet med bedömning av forskning.

Här finner du beslutet:  RF 170627 Reviderat system för ped. meritering.pdf

Kriterier och indikatorer för pedagogisk meritering vid Södertörns högskola.pdf

Självstudiematerial

Du ansöker om pedagogisk meritering bland annat med en pedagogisk meritportfölj. För dig som vill skriva en sådan med omsorg, kan vi genom samarbete med Stockholms universitet erbjuda ett webbaserat material för självstudier i att skriva pedagogisk meritportfölj. Du behöver inte anmäla dig för att använda materialet.
För dig som arbetar med din portfölj rekommenderar vi också boken Pedagogisk portfölj för karriär och utveckling. Winka, K., & Ryegård, Å. (2013). Lund: Studentlitteratur.

Kurs om motsvarande 4,5 p

Vi erbjuder också möjlighet att gå SUs kurs där det ingår granskning och återkoppling på din meritportfölj. Om du också vill gå kursen och på så vis få återkoppling (och ett kursintyg omfattande motsvarande 4,5 p) ska du först ha gått igenom självstudiematerialet, deltagit i webinarierna och ha skrivit en pedagogisk meritportfölj. Du anmäler dig till kursen först när du är klar med detta. När du anmäler dig skickar du samtidigt in din portfölj för responsgivning. Endast färdiga och bedömningsbara portföljer ska sålunda skickas in. Se kurssajten med självstudiematerialet (ovan) för närmare beskrivning av kraven för färdig portfölj. Ej färdigställda portföljer återsänds. Behörig att delta är den som har undervisat minst 1 000 lekorstimmar och har genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst (motsvarande) 15 poäng.
Portföljerna från Södertörns högskola kommer att ges respons av pedagogiska utvecklare på (eller anlitade av) Södertörns högskola och i relation till Södertörns högskolas kriterier för meritering. Vi kan i första omgången ge respons på ett begränsat antal insända portföljer. Vi tar dem i tur och ordning. Får vi in många portföljer så kommer vi att så snart som möjligt försöka ordna en ny responsomgång, men då kan man få vänta lite på svar. Portföljen får vara max 15 sidor + CV. Skicka inte med bilagor. Portföljen ska laddas upp som ett sammanhållet word-dokument.

Här finns länken där du anmäler dig. I den skickar du även in din portfölj. Länken stänger den 15 oktober. 

Observera att kursen är formad utifrån Stockholms universitets bedömningskriterier och system. Våra kriterier och vårt ansökningsförfarande skiljer sig på några punkter.
Södertörns högskola står för kursavgiften.

Ansökningsworkshop

Den som vill ansöka om pedagogisk meritering ska delta i en ansökningsworkshop innan ansökan lämnas in. På workshoppen som äger rum den 20 oktober går vi igenom kriterierna, hur de kan tolkas och hur man kan visa sin pedagogiska skicklighet i relation till dem. Mer information och anmälan hittar du här.