Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

Centrum för praktisk kunskap

Grafiskt element för Centrum för praktisk kunskapVi skapar möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi utforskar, medvetandegör och vidareutvecklar praktisk kunskap med betoning på arbetslivets olika kunskapsformer.

Möten mellan människor är grundläggande inom många yrkesområden. Centrum för praktisk kunskap bedriver forskning och erbjuder vidareutbildningar för yrkesgrupper där människokännedom på olika sätt är avgörande för yrkeskunnandet: i vård, skola och omsorgsyrken, exempelvis för poliser, skådespelare och högskolelärare. Våra utbildningar tar oftast sin utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter och undersöker dessa utifrån (mestadels) humanistisk teoribildning.

Pedagogisk meritering

En ny omgång prövning av pedagogiska meriter kör igång senhösten 2018. Deadline för ansökan är den 7 januari. För att få bli prövad för pedagogisk meritering ska du delta i en ansökningsworkshop som går den 19 oktober (fullt) samt den 9 november.

Ett grundkrav för att få bli prövad är minst 15 poäng högskolepedagogisk utbildning (enligt en  överenskommelse mellan lärosätena i landet). När det gäller bedömningskriterier följer vi i stort sett
praxis vid de lärosäten som haft pedagogiska meriteringssystem under en tid. Kraven är höga, precis som är fallet med bedömning av forskning.

Här finner du beslutet:

RF 170627 Reviderat system för ped. meritering.pdf

Kriterier och indikatorer för pedagogisk meritering vid Södertörns högskola.pdf

Ansök till pedagogisk meritering

Ansökan ska bestå av:

  • Kortfattat curriculum vite inklusive relevant publikationslista
  • pedagogisk portfölj: huvudtext på maximalt 15 sidor. Se till att portföljens innehåll
    förhåller sig till bedömningskriterierna. Maximalt 15 bilagor får bifogas och
    ska då klippas in i samma pdf som portföljen. Exempel på bilagor kan vara intyg
    om kurser i högskolepedagogik, vitsord från kollegor osv. 

Endast kompletta ansökningar skickas för sakkunnigprövning.

Ansökan görs, efter samråd med prefekt.

Ansökan skickas in elektroniskt via Reachmee. Mer information om hur det går till kommer senare.

Att skriva en bra och rättvisande portfölj

Du ansöker som sagt om pedagogisk meritering bland annat med en pedagogisk meritportfölj. För dig som vill skriva en sådan med omsorg rekommenderar vi boken Pedagogisk portfölj för karriär och utveckling. Winka, K., & Ryegård, Å. (2013). Lund: Studentlitteratur.

Ansökningsworkshop

Den som vill ansöka om pedagogisk meritering ska delta i en ansökningsworkshop innan ansökan lämnas in. På workshoppen som äger rum den 19 oktober går vi igenom kriterierna, hur de kan tolkas och hur man kan visa sin pedagogiska skicklighet i relation till dem. Mer information och anmälan hittar du här.