Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Policy för hållbar utveckling och miljö

 

Södertörns högskola utbildar och forskar inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Som en modern och nyskapande högskola ska Södertörns högskola bedriva ett aktivt och ansvarsfullt arbete, såväl lokalt, regionalt som globalt, för att tillförsäkra att nuvarande och kommande generationer garanteras en hälsosam och god miljö. Högskolan ska främja ett långsiktigt och kontinuerligt miljöarbete, som bygger på ständiga förbättringar. Till grund för det miljöarbete som bedrivs vid Södertörns högskola ligger gällande miljölagstiftning samt övriga miljökrav som berör högskolan.

Södertörns högskola ska genom integration av hållbarhet i organisationen systematiskt förebygga och minska sin miljöbelastning samt öka sin positiva miljöpåverkan. Därtill ska miljöhänsyn vägas in vid samtliga beslut som rör verksamheten, såväl utbildning, forskning som administration. Högskolan ska även genomföra regelbundna interna miljörevisioner för att säkerställa att uppsatta mål nås.

En aktiv medverkan från medarbetare och studenter är en förutsättning för att Södertörns högskolas miljöarbete ska nå framgång. Vidare ska högskolan förmedla en medvetenhet om miljö- och hållbarhetsfrågor till medarbetare och studenter, samt skapa förutsättningar för att förse studenter med relevant kompetens avseende dessa frågor i förhållande till respektive utbildning, för att därmed främja nya idéer och faktiska handlingar rörande hållbar utveckling. Likaså ska forskning samt samverkan med det omgivande samhället integrera perspektivet hållbar utveckling. Den gemensamma förvaltningen ska vara miljömedveten och arbeta resurseffektivt.

Södertörns högskola ska vid upphandling och inköp beakta miljöhänsyn samt prioritera åtgärder i den ordning där de har störst effekt i förhållande till kostnaden. Därutöver ska högskolan ständigt arbeta för att minska sin material och energianvändning samt minska sitt utsläpp av föroreningar till mark, luft och vatten.

Både medarbetare och studenter vid Södertörns högskola har ett personligt ansvar för att verka i enlighet med högskolans policy för miljö och hållbar utveckling.

 

Högskolans policy miljö och hållbar utveckling fastställdes av rektor 2013-06-18