Forskning / Forskarutbildningsområden

Miljövetenskapliga studier

Grafiskt element för forskningsområdet miljövetenskapliga studierSödertörns högskola har antagit utmaningen att integrera naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ansatser för att skapa ett modernt, tvär- och mångvetenskapligt område: Miljövetenskapliga studier.

Här publiceras löpande aktuella forskningsprojekt från Södertörns högskolas databas för forskningsprojekt. (Om listningen är tom finns det för tillfället inga aktuella projekt i databasen).

Projekt

För ett antal år sedan, godkändes genomförandet av en 70 kilometer lång pipeline vars mål är att avleda vattnet från fem älvar i Maipodalen. Dalen är belägen alldeles nordöst om Chiles huvudstad Santiago. Älvarna utgör idag en viktig bevattningskälla för jordbruksmark, den håller en för turistindustrin viktigt landskap vid liv och bidrar till miljonstaden Santiagos vattenförsörjning. Men enligt kritikerna hotar genomförandet av projektet att totalt torka ut älvarna med katas... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Paulina Rytkönen

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Internfinansierat

Status

Avslutad

ENTER forum

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Företagsekonomi

The microbial community ecology of the Baltic Proper is studied within this project, funded by the Foundation for Baltic and East European Studies, and several microbial ecosystem functions are investigated in order to understand the microbial capacities to cope with environmental change. With low surface salinity, a steep halocline, an eutrophication process and infrequent water mixing, areas of anoxic deep waters and sediments are gradually increasing, resulting in a steep oxygen gradient. The stratification of microbial community structure and functional capacity along the oxygen grad... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Sara Sjöling

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Naturvetenskap, miljö och teknik


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Utveckling och internationellt samarbete

Miljövetenskap

Geografi

Måltidskunskap

Internationell hälsa

Biologi

Skogs- och fjälltrakterna mellan Sverige och Norge har historiskt sett varit helt beroende av husdjursskötsel och foderproduktion. Ett sedvanebruk som givit upphov till särskilda natur- och kulturvärden och även format landskapet på ett särskilt sätt. Bruket är marginaliserat och anses oekonomiskt. Men kan man skapa bättre ekonomi för brukarna genom att tydligare marknadsföra produkter utifrån de värden som utgör biprodukter av betesbruket?

Målsättningen med detta gränsöverskridande... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Paulina Rytkönen

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
EU (Interreg)

Status

Pågående

ENTER forum

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Företagsekonomi

Projektet syftar till att studera hur en inriktning av jordbruket mot småskalig, miljövänlig nischproduktion, åtföljd av lokal vidareförädling till lokalt präglade och certifierade kvalitetsprodukter (inklusive en satsning på att bygga upp lokala varumärken), kan bidra till att vända den negativa trend som verkar för avfolkning av landsbygden – och därmed också förbättra möjligheterna till ökad sysselsättning, vända befolkningstrenden, öka servicen, samt förbättra... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Paulina Rytkönen

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Vetenskapsrådet (VR)

Status

Avslutad

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Företagsekonomi

Projektet BSR InnoShip syftar till att analysera sätt att minska luftutsläpp av föroreningar från fartyg som trafikerar Östersjön. Vi vet idag att dessa utsläpp bland annat utgör en viktig del av orsaken till den övergödning av Östersjön som orsakar bottendöd och störningar på viktiga ekosystem. De senaste uppskattningarna tyder på att den marina trafiken svarar för mer än 50 procent av det kväve som deponeras. Forskargruppen från Södertörns högskola bidar framför a... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Björn Hassler

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
EU

Status

Avslutad

Naturvetenskap, miljö och teknik


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

The objective of this interdisciplinary research project is to gain insights about the conditions, opportunities, and challenges that private and public organizations face regarding the development of responsible procurement, including how they manage environmental and health risk in different parts of a complex product chain. The case in question is the textile sector.

Our analysis of responsible procurement in this sector includes a focus on (i) priorities and knowledge – or lack of knowledge – among public and private procuring organizations about chemical risks i... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne

Magnus Boström


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

MKV

Sociologi

Miljövetenskap

ECOPOOL is a multidisciplinary research project that focuses on governance of water resources and related ecosystem services in the Baltic Sea Region. The new demands on institutional arrangements by the EU Water Framework Directive, as well as of changing ecosystems due to e.g. climate change could be viewed as a reorganization phase that implies an increased need for adaptive capacity and transformability. The overall aim of the project is to contribute to an improved understanding of the feedbacks between ecosystems and society for sustainable governance. We use an ecosystem approach... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Monica Hammer

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
-

Status

Pågående

Naturvetenskap, miljö och teknik


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Miljövetenskap

Various drugs have been found in effluents from sewage treatment plants (STP). Swedish studies have demonstrated a wide spectrum of drugs with relative occurrence that to a high degree reflects their amounts of use in medical care. Aquatic organisms living downstream STPs are exposed chronically throughout their lifetime and possibly during several generations. As pharmaceutical drugs are designed to have biological effects there is an increasing concern about serious effects on behaviour and physiology in fish. In a recent study 66 pharmaceuticals were detected in effluents from Swedish... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Håkan Olsén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Naturvetenskap, miljö och teknik


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Biologi

Miljövetenskap

In the past decades societal changes contributed to what Pierre and Peters (2000) conceptualise as a move from government to a governance model where decision-making is distributed across levels and among different types of actors. In this sense the European Union is an interesting case of a multi-layered polity operating on the principle of subsidiarity allowing for power distribution and, when it comes to environmental decision-making, it supports broad involvement of non-state actors (e.g., citizens, ENGOs, stakeholders groups). For instance the Water Framework Directive, the Environm... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Romina Rodela

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Naturvetenskap, miljö och teknik


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Projektet kombinerar ekosystemekologiska och evolutionsbiologiska angreppssätt för att besvara frågor kring om och hur biodiversitet på genetisk nivå påverkar arters och ekosystems förmåga att anpassa sig till miljöförändringar. Projektets fokus ligger på Östersjön. Östersjöns kustområden är utsatta för en betydande påverkan från olika mänskliga aktiviteter, t ex industrier, sjöfart, jordbruk, bebyggelse, fiske och rekreation. Vi människor drar alltså nyt... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Mats Grahn

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Naturvetenskap, miljö och teknik


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Biologi

Miljövetenskap

I flera svenska hamnstäder pågår och planeras för byggnadsprojekt som är mycket omfattande och genomgripande i städernas struktur. Enligt bland annat internationellt mönster omvandlas äldre hamn- och industriområden till en blandning av bostäder och verksamheter. Detta har inneburit både möjligheter och problem. De avvecklade områdena har utgjort ett välkomnat utrymme för städerna att expandera på. Många hamnstäder har under lång tid varit avskurna från vattenkontakt, och det... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Maria Bergman

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Forskningsrådet för miljö och areella näringar (Formas)

Status

Avslutad

Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Biologi

Geografi

Miljövetenskap

Hormonstörande kemikalier: Effekter på beteende och reproduktion, utveckalnde av nya biomarkörer och riskuppskattning i Östersjön.

Hormonstörande ämnen (Endocrine disrupting chemicals, EDC) stör funktionen hos hormonsystemet hos alla ryggradsdjur. Ett stort antal EDCs släpps ut i vattenmiljöer från såväl industriutsläpp som avloppsvatten, där östrogen från urin, naturligt och syntetiskt från p-piller, lämnar ett väsentligt bidrag. Resultat från fält... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Inger Porsch-Hällström

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Naturvetenskap, miljö och teknik


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Biologi

Geografi

Utveckling och internationellt samarbete

Miljövetenskap

Internationell hälsa

IODP Baltic Sea Expedition 347 - Östersjöns utveckling under de senaste 130000 åren.

Under sommaren 2013 kommer det inom ramen för det internationella konsortiet IODP (Integrated
Ocean Drilling Program) att genomföras det första vetenskapliga sedimentborrningsprogrammet
i Östersjön. Undre många årtionden av geologisk forskning har forskarna varit begränsade
av den tillgängliga provtagningsutrustningen. De längsta sedimentkärnor som
provtagits har varit maximalt 15 m vilke... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Thomas Andrén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Vetenskapsrådet (VR)

Status

Pågående

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Biologi

Geografi

Miljövetenskap

Projektet syftar till att studera om – och hur – en inriktning av jordbruket mot småskalig, miljövänlig nischproduktion, åtföljd av lokal vidareförädling till lokalt präglade och certifierade kvalitetsprodukter (inklusive en satsning på att bygga upp lokala varumärken), kan bidra till att vända den negativa trend för jordbruket – och därmed också för sysselsättning, befolkning, service etc. – som karakteriserar betydande
delar av den svenska landsbygden, särskilt i skogs-... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Paulina Rytkönen

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Forskningsrådet för miljö och areella näringar (Formas)

Status

Avslutad

ENTER forum

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Företagsekonomi

Detta mångvetenskapliga projekt syftar till att öka förståelsen om förutsättningar, utmaningar och förbättringsmöjligheter kopplade till marin fysisk planering (Marine Spatial Planning) i Östersjöregionen. Den huvudsakliga forskningsfrågan rör om och hur intressen, värderingar och kunskap från t.ex. olika länder, sektorer och aktörer påverkar och integreras i planeringsprocessen.

Extern projekt sida

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Michael Gilek

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Naturvetenskap, miljö och teknik


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Miljövetenskap

Academic research, and companies working on waste management or in the agrifood sector, are constantly searching for new sustainbly produced enzymes that are capable of degrading recalcitrant natural molecules or pollutants of human origin. The enormous diversity of the microbial communities in the environment offer a unique potential for the discovery of novel natural bioremeditating or biocontrol enzymes. Such enzymes, offer new perspectives for companies involved in environmental pollution control or clean up, or working with agricultural/pharmaceutical/chemical/foods sectors.

Läs mer)
ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Sara Sjöling

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
EU

Status

Pågående

Naturvetenskap, miljö och teknik


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Arthropod-borne flaviviruses are a serious factor for morbidity and mortality, including Tick-Borne Encephalitis virus (TBEV) causing severe and sometimes fatal CNS disease. Several factors, including climate-changes, have affected the TBEV distribution with significant outcome on the risks for human infections within the Baltic Sea region (Donoso Mantke et al., 2008, Randolph, 2008, Sumilo et al., 2007, Suss, 2003). In addition, new reports further indicate frequent TBEV vaccin-breakthrough with excisting vaccines.

TBEV can be subdivided into three subtypes, Western European (W-... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne

Magnus Johansson


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Avslutad

Naturvetenskap, miljö och teknik


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Östersjöregionen är på många sätt ett föregångsområde när det gäller hur man arbetar med miljöfrågor. Men mer forskning, och ett ökat samarbete mellan olika länder behövs.

För att komma till rätta med miljöproblemen kring Östersjön, till exempel utfiskning och föroreningar, krävs mer forskning men också ökad information och kunskapsutbyte mellan vetenskapliga discipliner och mellan länder, regeringar och organisationer. I det tvärvetenskapli... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Michael Gilek

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Naturvetenskap, miljö och teknik

Kultur och lärande


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Statsvetenskap

MKV

Sociologi

Miljövetenskap

Det här mångvetenskapliga projektet är fokuserat på förutsättningar för regionalt samarbete rörande miljöproblem i Östersjön. Överfiske och övergödning från jordbruksmark har valts ut som falltstudieområden, huvudsakligen beroende på de avsevärda spänningar som här finns mellan å ena sidan utnyttjande av miljöresurser och å andra sidan miljöskydd.
De huvudsakliga resultat som vi förväntar oss att uppnå inom projektet är (a) en förb&... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Björn Hassler

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Naturvetenskap, miljö och teknik


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Miljövetenskap

SEASIDE - A multidisciplinary study of maritime environmental history

Within  the chosen timeframe of this project ranging from the onset of Neolithic (in Sweden some 6000 years ago), it is fairly well known that major changes in land-use have occurred. Deliberate removal of forests, achieved by cutting or fire, has been one of the most significant ways in which humans have modified the environment. Less well known are the environmental effects of historical changes in land-use, especially when it comes to the ecosystem response in coastal and open parts of the Baltic Sea.... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Elinor Andren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Naturvetenskap, miljö och teknik

MARIS

Historia och samtidsstudier


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Geografi

Arkeologi

Miljövetenskap

During autumn 2013 the first ever scientific drilling expedition in the Baltic Sea was carried out within the International Ocean Discovery Program IODP Expedition 347, Baltic Sea Paleoenvironment. The Off- and Onshore Science Party consists of 30 specialist scientists from Europe, USA, Japan, China, Australia and New Zeeland, including the Co-chief Scientist Thomas Andrén and siliceous microfossil specialist Elinor Andrén from Södertörn University. This presented project uses the drilled sediments from Expedition 247 and is designed as two integrated sub-projects... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Thomas Andrén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Naturvetenskap, miljö och teknik


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Miljövetenskap

Aim, research questions, and method

The notion of sustainable development is usually divided into an economic, environmental, and social (or socio-cultural) pillar or dimension, implying that a practice cannot be fully sustainable without the integration and achievement of all these dimensions. Synergies among them cannot be taken-for-granted, however. As recent research indicated trade-offs and conflicts among them, our research team aimed at highlighting the challenges experienced in various sustainability projects to integrate these dimensions, and particularly by focusing the... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne

Magnus Boström


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
Forskningsrådet för miljö och areella näringar (Formas)

Status

Avslutad

Samtidshistoriska institutet


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Statsvetenskap

Sociologi

Miljövetenskap

Östersjön är ett av jordens mest hotade innanhav till följd av ökad mänsklig påverkan som t.ex. övergödning, överfiske, förlust av biologisk mångfald, miljögifter och invandring av främmande arter. Övergödning orsakar syrefria förhållanden i bottenvattnet och anses globalt vara ett av de mest allvarliga hoten mot marina ekosystem. Östersjöns kustzon innehåller idag över 20 % av hela världens identifierade syrefria bottnar. I öppna Östersjön har syrefria bo... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Elinor Andren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
Östersjöstiftelsen

Status

Pågående

Naturvetenskap, miljö och teknik


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Miljövetenskap

Geografi

Hur gick vinet från att vara en lyxvara till en allemansdryck? Kommersiell vinproduktion är en ny företeelse i Sverige som beror på ett förändrat klimat och Sveriges EU-inträde, men det har gjorts försök atteta blera vingårdar under tidigare perioder, dock utan framgång. Under förindustriell tid konsumerades vin endast av en begränsad privilegierad skara bestående av hovet, adeln och kyrkan, men under de senaste 100 åren har den totala konsumtionen av vin ökat samtidigt som vinet har demokratiserats eft... (Läs mer)

ProjektledareFinansiärInstitution/CentrumbildningÄmne
Paulina Rytkönen

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej


Status

Pågående

Naturvetenskap, miljö och teknik

Samhällsvetenskaper


Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Måltidskunskap

Företagsekonomi