Forskning / Projekt

Östersjöstater i ett nytt Europa

Stater är invävda i en omgivning som i hög grad är regle­rad. För Östersjöstaterna är den Euro­peiska Unionen en mycket viktig del i denna reglerande om­givning, men det finns också andra viktiga idé- och regelskapare (t ex Förenta Nationerna, Nato, Internationella Valutafonden, och EBRD). Denna omgiv­ning ställer staterna inför bety­dande utmaningar. För att förstå både idémottagning, regel­följande och översättningen av regler är det nödvändigt både med djupgående studier av mikroprocesser och med komparativa studier.

Projektet ”Östersjöstater i ett nytt Europa” undersöker tre övergripande frågor:

- på vilket sätt påverkas staternas förvaltningar och verk­sam­heter av det existerande och det önskade EU-medlems­kapet (dvs staters transforme­ring)

- hur och på vilket sätt går granskningen av stater till i den pågående förändringsprocessen (dvs gransk­ning av stater)

- genom vilka pro­cesser vävs staterna in i den nya omgivningen (staters socialise­ring).

Nordiska och baltiska stater studeras och jämförelser mellan dessa kommer att göras. Genom den kom­parativa ansatsen blir det möjligt att jämföra anpassningsprocesser i stater där de kulturella, politiska och historiska villkoren varierar. Samtliga delstudier knyter an till generella diskussioner om staters för­änd­ring. I fokus står frågor om staters kapa­citet, men också frågor om staters legitimitet. Genom vilka mekanismer och processer lyckas (eller lyckas inte) stater organisera sig och presentera sig som legitima aktörer i Europa, och i världen?

Avsikten med projektet är att ge ett teoretiskt bid­rag till pågående diskussioner om globalisering, europeisering och staters transformering. Projektet är mångvetenskapligt och bygger på ett utvecklat samarbete mellan eko­nomi, statsvetenskap, sociologi och etnologi. Projektet avser att stärka banden mellan eko­nomiämnen och andra samhällsveten­skap­liga ämnen vid Södertörn, och att stärka forskning och forskarutbildning (framförallt, men inte enbart) i företagsekonomi.

Projektet leds av Bengt Jacobsson. Andra Södertörnsforskare som har ingått är Kerstin Jacobsson, Karl Magnus Johansson, Matilda Dahl, Jenny Svensson, Anders Nordström, Eva Granqvist m.fl. En del av resultaten har avrapporterats i boken Jacobssson, B., 2010, The European Union and the Baltic States. Changing Forms of Governance. Routledge.

Status

Avslutad

Projektledare

Bengt Jacobsson
Professor
Institutionen för samhällsvetenskaper

Personer knutna till projektet

Ann-Cathrine Jungar
Lektor, Docent
Institutionen för samhällsvetenskaper

Kerstin Jacobsson

Mer information

Projektstart: 2003
Projektslut: 2011

Finansiär: Östersjöstiftelsen

Projektet har Östersjö- och Östeuropaanknytning: Ja

Information in English

Ämnen som projektet är knutet till

Institution/Centrumbildning som projektet är knutet till

Forskarutbildningsområde som projektet är knutet till