Forskning / Projekt

Kampen om kulturen. Entreprenörskap, översättning och makt.

Det har länge funnits idéer om att kulturpolitiken ska stärka värden som bildning, jämställdhet och demokrati. Kultur har beskrivits som ”demokratins själ”, och kulturell mångfald som den egenskap som ”definierar det mänskliga”. Även om ekonomiska överväganden genom historien har varit viktiga realiteter för de flesta kulturutövare, har sådana värden mestadels betraktats som underordnade. Idag verkar det inte längre vara så. Idéer om resultatmätning och ekonomisk redovisning genomsyrar organisationerna inom kulturfältet. De politiska diskussionerna har dessutom under senare tid i hög grad kommit att handla om kulturpolitiken som ett instrument för tillväxt och framsteg, inom det som har kommit att kallas för de kreativa näringarna. Till synes har det skett dramatiska förändringar i vad som uppfattas vara kulturens roll och kulturpolitikens uppgift. Hur har det egentligen kunnat bli så?

Ambitionen i forskningsprojektet är att förstå innebörden i dessa förändringar: vad är det som har hänt inom kulturfältet, varför har det hänt och vilka konsekvenser får förändringarna för organisationer inom fältet? Vi kommer empiriskt att studera tre olika delar av kulturfältet: a) hur idéer om ekonomisk tillväxt och management har förts in och formats i den svenska kulturpolitiken; b) hur dessa idéer skapar nya aktiviteter, arenor, organisationer och professioner; och c) vad som händer när de nya idéerna möter kulturorganisationernas praktik. Teoretiskt är syftet i projektet att förklara, för det första, hur de nya idéerna omformas i praktiken (frågan om översättning); för det andra, vilket utrymme det skapas för individer och organisationer att omforma idéerna (frågan om entreprenörskap); och, för det tredje, hur konflikter hanteras mellan etablerade och utmanande idéer (frågan om makt).

Vår utgångspunkt är institutionell organisationsteori, vilken gör det möjligt att förstå hur individer och organisationer är invävda i ett sammanhang av regler och idéer som i hög grad avgör vad som är möjligt att göra (och vem som det är möjligt att vara). Men vi ska också återknyta till andra organisationsteoretiska traditioner. Frågan om hur idéer och praktiker översätts har studerats inom den institutionella organisationsteorin (åtminstone i den skandinaviska traditionen), men mindre intresse har ägnats det förhållande att översättningar görs av individer och organisationer som ofta är i konflikt med och ömsesidigt beroende av varandra. Om man vill förstå det som händer inom kulturfältet, är det dock nödvändigt att ta sig an frågor om såväl entreprenörskap som konflikter och beroenden. Utmaningen är att göra det på ett sätt som varken är över- eller undersocialiserat (Granovetter, 1985), utan som förmår att se att individers och organisationers handlande är invävt i ett bredare sammanhang av idéer och regler, som både hindrar och möjliggör.

Status

Avslutad

Projektledare

Bengt Jacobsson
Professor
Institutionen för samhällsvetenskaper

Personer knutna till projektet

Ann-Sofie Köping
Lektor, Fil dr
Institutionen för samhällsvetenskaper

Jenny Svensson
Biträdande lektor, Fil dr
Institutionen för samhällsvetenskaper

Mer information

Projektstart: 2012
Projektslut: 2015

Finansiär: Vetenskapsrådet (VR)

Projektet har Östersjö- och Östeuropaanknytning: Nej

Information in English

Ämnen som projektet är knutet till

Institution/Centrumbildning som projektet är knutet till

Forskarutbildningsområde som projektet är knutet till